Boekgegevens
Titel: Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Auteur: Suringar, W.H.
Uitgave: [Amsterdam]: [s.n.], 1854 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 965
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203399
Onderwerp: Onderwijs: voorschools onderwijs
Trefwoord: Scholen, Kleuteronderwijs, Amsterdam (stad), Louise Auguste Wilhelmine Amalie
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Inwijding der nieuwe Louise-school, te Amsterdam ... 18 April 1854
Vorige scan Volgende scanScanned page
de uitnoodiging der Bestuurderessen, zich als Beschermvrouw
aan het hoofd te plaatsen.
Ja! ruim tien jaar geleden, viel mij het groote voorregt
ten deel, die kleine Louise-Bewaarschool in te wijden. Het
woord, toen gesproken, werd gedrukt, is in veler handen,
en heeft, onder Gods zegen, rijke vrucht gedragen. Nu sta ik
andermaal hier, om dit schoone, voortreffelijke, geheel nieuw
gebouwde lokaal, en wel een eigen lokaal, feestelijk in te
wijden. Die inwijding heeft plaats in tegenwoordigheid zoo
veler welwillende mannen en liefdevolle vrouwen, die allen
steenen hebben helpen aanbrengen, tot stichting van dezen
heerlijken tempel, aan kindermin gewijd.
Zou ook mij dan het hart niet hoog en warm kloppen ?
Ik kan 't onder geene woorden brengen, wat ik in dezen
oogenblik gevoel, als ik een blik rondom mij sla, en als ik
denk aan toen — en aan nu.
De school, in Nov. i843 opgerigt, had slechts ruim een
paar jaren bestaan, of zij lelde 3oo kinderen. Toen open-
baarde zich eene andere behoefte. Opgerigt voor behoeftigen
en minvermogenden , bleven de kinderen slechts tot volbrag-
ten zesjarigen leeftijd hier, om dan, enkelen slechts uitge-
zonderd , op Diakonie- of Armenscholen te worden opgeno-
men. Maar niet altijd waren op die scholen plaatsen be-
schikbaar. Men liep daarom gevaar, dat de kinderen van
hier ontslagen, in stede van trouwe, oppassende schoolbe-
zoekers, aan luiheid, lediggang en straatlooperij zich over-
gaven. Daarom werd, na gehouden overleg, door 'tschool-
bestuur toegestaan, de kinderen iets langer bij ons te hou-
den , tot tijd en wijle men ze elders kon plaatsen. Het denk-
beeld eener Folgschool, in een nevenvertrek van hetzelfde
lokaal, sluitende aan de Bewaarschool, trad den 27 Julij
]846 in het leven. Men begon die Volgschool met 60 kin-
deren.
De nuttigheid dier Inrigting bleek meer en meer. Het aantal
leerlingen groeide steeds aan. Lang heeft het geduurd, voor
en aleer die school op vaste grondslagen, overeenkomstig
bestaande wetten, was georganiseerd. De benoeming van den