Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
87
In verband niet het onderwerp, dat wij behandelen, interes-
seert ons voor 't oogenblik slechts de erfelijkheid der aange-
boren en der verworven eigenschappen vau den mensch. Eigen-
aardige aanleg, talent, evenals een of andere bijzonderheid in
den vorm des lichaams, verschijnt dikwijls plotseling in eene
familie en is dan aan de bijzondere omstandigheden te wgten,
waaronder het individu zich gevormd heeft. Zulk een aan-
leg kan men aangeboren noemen, en hij heeft, wanneer het
verstandelijken aanleg betreft, zijne hoofdoorzaak in de consti-
tutie der hersenen. Van den eersten aldus begaafden persoon
kan zich die aanleg door eene rij van geslachten erfelijk voort-
planten. Wie denkt hierbij niet aan den muzikalen aanleg der
familie Bach, aan de wiskundige familie der Bernouilli's, aan
de astronomen van het geslacht Cassini en, om van licha-
melijke eigenaardigheden te spi-eken, aan den neus der Bour-
bons.
In 't oneindige gaat deze erfelijkheid niet voort; de ervaring is
er om dit te bewijzen; en de talenten verdwijnen somtijds even
plotseling als ze verschenen zijn. Wisselvallig is ze daarbij tevens,
want onder de kinderen van eenzelfde ouderenpaar zijn er dikwijls
slechts enkele, die door de erfenis bevoorrecht worden — maar
het bestaan dier overerving kan niet ontkend worden.
fteheel anders is het meestal met de zoogenaamde verworven
eigenschappen. De bewoners der Stiermarksche Alpen b.v. ge-
wennen zich aan het gebruiken van rattenkruid, maar deze ge-
woonte en de immuniteit voor dit gif, die er het gevolg van
is, moet door de kinderen iedermaal op nieuw verkregen wor-
den. Toch is het denkbaar, dat verworven eigenschappen, welke
een diep ingrijpenden invloed op het organisme hebben ge-
oefend, ook hun invloed nog op het nageslacht doen gelden.
„De kracht van den voortbrenger — aldus de H. Thomas ').
is niet slechts gericht naar hetgeen tot de natuur van de
soort behoort, maar ook naar datgene, wat aan het individu
') Qii<ie.^t. disp. y. II, art. III ad 5.