Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
welke tot de natuurlijke gesteldheid behoort en met haar van
de ouders op de kinderen overgaat, als de natuur krachtig 4s
(,si natura fuerit fortis').
Er is in de laatste jaren heel wat over erfelijkheid geschre-
ven en, naar onze bescheiden meening, slechts weinig, wat
geschikt is eenig licht te verspreiden over het wezen en de
voorwaarden dier geheimzinnige eigenschap. Ons schijnt het,
dat men de hooggeroemde methode der exacte wetenschappen
te veel uit het oog verloren heeft. Men heeft, om zoo te
spreken, van de erfelijkheid niet genoegzaam eene reincultuur
gemaakt, d. w. z. haar niet voldoende geïsoleerd van alle
andere invloeden.
Veel meer dan Aristoteles en Sint Thomas er van wisten,
weet men ook nu nog niet, en de geheele voorraad der posi-
tieve kennis op dit gebied kan men in weinige woorden samen-
vatten.
1°. Er bestaat erfelijkheid — en door haar wordt zeker het
geheele soortkarakter voortgeplant.
2". Aangeboren eigenschappen worden dikwijls, maar verivor-
ven eigenschappen zelden door erfelijkheid voortgeplant.
3". Bij de overerving worden somtijds eene of meer genera-
ties overgeslagen, zoodat eene eigenschap van grootvader
of voorvader op kleinzoon of afstammeling zich overplant,
terwijl het tusschenliggend geslacht ze niet bezit.
Wat velen over progressieve erfelijkheid verhalen, waar-
door langzamerhand het geheele soortkarakter zou kunnen
veranderen, is nog niets verder dan de loutere hypothe-
sen-toestand. Zoo kan het zijn: — met die veronderstelling
zoude men, onder zekere voorwaarden, vrede kunnen hebben.
Zoo moet het zijn, zoo is het: — voor deze bewering ont-
breekt het feitelijk bewijs. ,Ein direkter, auf Beobachtung
gegründeter Beweis — meent een der aanhangers van Darwin
— ist niemals bei zu bringen."
Dr. Otto Taschenberg. Die Verwandlungen der Thiere,