Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
84
een nieuw vraagstuk te kunnen toepassen enz. enz. — de lin-
guist moet elk oogenblik vormen, wortels, woorden ter ver-
gelijking beschikbaar hebben — de musicus dient zich het
effect van intervallen, van combinaties, van tonen te kunnen
verbeelden — en dat alles is niet mogelijk zonder bepaalde
werkingen van afzonderlijke hersendeelen.
Het is noodig, dat de hersencellen, welke met de voorstel-
lingen te doen hebben, vlug en spoedig op indrukken van
bepaalde soort reageeren, dat men zich gemakkelijk eene
mathematische figuur, eene formule, een woord, eene propositie
kunne voorstellen, om met behulp dezer voorstellingen vlug
te kunnen denken. St. Thomas onderscheidt de traagheid of
vlugheid van den geest („hebetudo vel subtilitas ingenii")
naar de vaardigheid, waarmede men iets aanleert („velocitas
addiscendi'), en is van oordeel, dat de deugdelijkheid van
den geest („bonitas ingenii") tot de natuurlijke gesteldheid
(jdispositio naturae') van den mensch behoort
Het onderscheid in aanleg voor de kunst openbaart zich
meestal vroeg, waarschijnlijk omdat de uiterlijke zintuigen
daarbij in grootere mate invloed hebben, terwijl het onder-
scheid in aanleg voor de wetenschappen (voor een letterkun-
dige of wiskundige ontwikkeling b. v.) meestal slechts later
merkbaar wordt. Die studiën, welke eene algemeen wetenschap-
pelijke ontwikkeling geven en tot voorbereiding voor latere
vakstudiën moeten dienen, wenden zich nog niet recht-
streeks tot een of anderen bizonderen aanleg en vorderen
daarom ook slechts gewoon normale hersenen. Om die reden
zijn wij minder geneigd te gelooven, dat de eene b. v. geen
grieksche en de ander geen wiskundige hersens heeft. Wel
zal hij, die aanleg heeft om later een uitstekend mathematicus
te worden, de wiskundige leerboeken van Van Geer of Ver-
sluys meer als leesboek dan als studieboek kunnen gebruiken
') Dist. XXIV, Q. II. Summa, Ia. Ilae, Q LXXXI ad I.