Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
83
«n eene microcephalie, welke de hersenen binnen de grenzen
van dit minimum terugdringt, is niet zoozeer het uiterlijk tee-
ken maar veeleer de oorzaak der zwak-zinnigheid en bijge-
volg van het gering denkvermogen. En hetzelfde moeten we
dan zeggen van eene ontwikkeling der hersenmassa boven het
ma.xinmm. De waarnemingen aan idioten geven o. i. tot deze
conclusie volkomen recht. Zijn er ook van zulke ongelukki-
gen, die volkomen normaal gevormde hersenen hebben en bij
welke men tot een innerlijk gebrek moet besluiten, bij zeer
velen vindt men de idiotie verbonden met eene beneden het
gewone peil gezonken hoeveelheid hersenen. Nu eens is eene
al te vroege vergroeiing der schedelnaden, dan weder eene te
groote hoeveelheid hersenvocht de oorzaak; maar het ,cum
hoe' (samengaan) komt dikwijls genoeg voor, om tot een
„propter hoe' (oorzakelijk verband) te mogen besluiten. Een
hypertrophie der hersenen is zeldzamer
Evenzeer moet men, op grond van hetgeen wij in ons vorig
artikel ontwikkelden, niet slechts in 't algemeen den meerderen of
minderen aanleg voor een goed deel aan betere of minder
goede hersenen toeschrijven, maar men moet dit in dezelfde
mate doen voor eiken aanleg tot of ongeschiktheid voor wel-
ken tak van wetenschap of kunst dan ook. Een mathemati-
cus heeft bij zijn wiskunstig denken een ruimen voorraad voor-
stellingen noodig van cijfers, algebraïsche teekens en lijnen,
hij moet zich de bewezen waarheden herinneren, om ze op
') In een werkje: Compendium theologicae veritatis, dat beurtelings
aan Albertus Magnus, aan den H. Thomas en aan meer anderen werd
toegeschreyen, maar met grooter waarschijnlijkheid den H. Bonaventura
tot schrijver heeft, vindt men het volgende: ,Een buitengewoon groot
hoofd is gewoonlijk een teeken van domheid en een zeer klein hoofd
verraadt gemis aan oordeel en geheugen." Op dezelfde wijze noemt v.
Kraflft Ebing de „abnorme Kleinheit des Gehirns in allen seinen Durch-
messern" en de „H^-pertrophie des Gehirns in toto" als oorzaken der
idiotie (Vgl. Ozanam, Dante et la philoeophie catholique, p. 386: v Krafft
Ebing, Psychiatrie, S. 703).