Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
betere of mindere kwaliteit der weefsels, waaruit de hersenen
bestaan, en dat anomalieën in de bloeddrukking en andere
natuur- of scheikundige oorzaken de vlugheid of de traag-
heid der organische werkingen in de hersenen kunnen bevorde-
ren of verhinderen. Wat er in de hersenen gebeurt, de che-
mische of physische veranderingen der cellen, de geleiding
langs de zenuwdraden, die de hersendeelen onderling verbin-
den (de z.g.n. associatie-banen), is van stofifelijken aard en
vordert dus meer of minder tijd, naarmate het instrument
vlugger of langzamer werkt.
En zoo zijn menschen vlugge of trage denkers, niet omdat
hunne ziel vlug is of traag, maar omdat hun, door de rede-
lijke ziel bezield, lichaam vlugge of trage hersenen heeft. En
wat wij voor een hlijvenden toestand moeten bevestigen, kun-
nen wij voor een tijdelijken toestand niet ontkennen. Iedereen
weet uit eigen ervaring, dat er oogenblikken zijn, waarop hij
beter, en andere, waarop hij minder goed kan denken, dat er
geneesmiddelen zijn, welke een opwekkenden, en andere, welke
een neerdrukkenden invloed hebben, 't Gaat niet aan, dunkt ons,
die toestanden aaln de ziel alleen of zelfs aan de ziel hoofd-
zakelijk te wijten ; zij moeten aan het lichaam, en voorname-
lijk aan de hersenen toegeschreven worden.
Verstandelijke aanleg hangt dus van het lichaam en vooral
van de hersenen af, voor zoo verre de hersenen een noodza-
kelijk hulpmiddel zijn, dat we bij al ons denken noodig
hebben.
De pogingen, die in het werk gesteld worden, om in de herse-
nen te ontdekken, welke de normale omstandigheden zijn, waar-
onder zij hun eigen werk, d. i. het ontvangen, bewaren en verbin-
den van zinnelijke indrukken, op de beste wijze kunnen verrich-
ten, mogen dus niet onbeziens als materialistisch veroordeeld
worden.
De H. Thomas meende immers reeds, dat de mensch betrek-
kelijk de grootste hersenen moest hebben, en 't is even goed
6