Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
In de eerste plaats hebben wij hier het oog op de uiterlijke-
zinnen en hunne organen, de zintuigen. Waar een of ander
uiterlijke zin ontbreekt, daar ontbreken tevens èn de zinne-
lijke waarneming, welke door middel van dien zin wordt ver-
kregen, èn de redelijke kennis, welke de zinnelijke kennis ver-
onderstelt. Een blindgeborene kan zich niet alleen geen kleu-
ren voorstellen, hij kent er ook geene, hij kan er niet over
oordeelen. Wijl echter zoo iemand, langs anderen weg, eene
voorstelling van trillingsbewegingen kan krijgen, is het zeer
goed mogelijk, dat hij de theorie van het licht volkomen be-
grijpt en ook weet, dat het woord „rood" b^" eene beweging
hoort, die 496 billioen trillingen per seconde heeft. Gelukki-
ger wijze voor de verstandelijke ontwikkeling van arm-zinnige
menschen, zijn de denkbeelden : één, waar, goed enz. evenals
het causaliteits-begrip uit de waarnemingen en voorstellingen
van één enkel zintuig af te leiden, en daardoor was 't moge-
lijk, Martha Obrecht zelfs met de abstracte waarheden van
de bovennatuurlijke orde bekend te maken. Indien echter een
mensch zonder uiterlijk zintuig denkbaar ware, zou dat tevens
een mensch zijn zonder eenig denkbeeld.
Op die wijze hangt vooreerst dus de verstandelijke aanleg
van de „schQY\)zinnig]ieid'' af.
Meer nog dan de uiterlijke zinnen, zijn echter de innerlijke
zinnen met het denken in verband. Weliswaar weet men vol-
strekt niet, van welken aard de indruk is, die zich langs een
zenuwdraad voortbeweegt, noch wat er in de hersencellen
gebeurt, wanneer die medewerken aan het ontstaan van een
zinnelijk beeld, maar daar deze werking zinnelijk is, d. w. z.
in en door het levend orgaan plaats heeft, lijdt het geen
twijfel, of de natuur- en scheikundige krachten zijn daar-
bij sterk betrokken. En dan is 't licht te begrijpen, dat de
') De blinde doofstomme, wier ontwikkelingsgeschiedenis wij mede-
gedeeld hebben.