Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
zoowel de principieele als de practische zijde te beschouwen.
Het is er echter verre af, dat de resultaten der wetenschap onom-
stootelijk vast staan en dat, ook voor de localisatie van het
spraakvermogen, geen andere deelen. zouden kunnen dienen.
Ferrier deelt o. a. een geval mede van eene vrouw, die hare
spraak geheel en al verloren had, maar die later terugkreeg
Bij haren dood vond men de linkerhersenlobben geheel en al ge-
atrophieerd; er had dus compensatie plaats gehad.
Over den zetel van hetgeen de ouden aestimativa en me-
moria noemden, kunnen wij weinig mededeelen, daar het uit
den aard der zaak bij proefnemingen op dieren volstrekt niet
uit te maken is, of zij, na de wegneming van sommige her-
sendeelen, hetzij do dingen zelve niet meer herkennen, hetzij
het nuttige of schadelijke niet meer kunnen onderscheiden,
hetzij zich niet meer kunnen herinneren. In de verschillende
boeken over hersenziekten, welke wij ter hand namen, vonden
wij weinig of niets, wat ons op dezen weg verder kon helpen.
Blijft ons nog over met een enkel woord over het orgaan
van den sensiis communis, van de zinnelijke zelfgewaarwording
te spreken. Tegen eene materialistische begripsverwarring op
dit gebied hebben wij reeds gewaarschuwd.
De Physiologen gebruiken den scholastischen term niet
en schijnen ook met de opvatting der ouden niet bekend,
maar wanneer men de nieuwere werken over localisatie leest,
komt men tot de overtuiging, dat zij wat de zaak aangaat,
niet zoo heel ver van de meening der middeleeuwen verwij-
derd zijn. Sint Thomas localiseert het orgaan van den sensus
communis ,dadr waar de zenuwen der zintuigen" ontspringen,
en zegt, dat „al de afzonderlijke zinnen van dezen uitgaan en
elke zinsindruk aan hem wordt medegedeeld' Luys be-
weert nu, dat de zintuigen zoodanig met de centrale hersen-
■) De pot. anim. C. IV.
Geciteerd naar W. Vogt. Menseh-nerdung.