Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
Het geestesleven des menschen, dat overal op het innigst,
met het zinsleven in verband is en daarin de conditio sine
qua non zijner werking vindt zoowel als de voorwerpen zijner
aandacht, heeft dan in eene gelijksoortige verbinding dier
hersendeelen de voorwaarde en het middel om zinsindrukken in
fantasie-beelden om te zetten en om het orgaan van het zin-
nelijk bewustzijn in zekeren zin tegenwoordig te doen zijn
bij de werking der overige hersendeelen
Van den anderen kant moet ons echter de ervaring ook
leeren, dat er, binnen de perken van hetzelfde gebied, plaats-
vervanging en nummerverwisseling op ruime schaal mogelijk
is. Het is immers herhaaldelijk gebleken, dat plaatselijke sto-
ring in de eene of andere hersenhelft aanwezig was, zonder
dat de zieke er eenigen hinder van scheen gehad te hebben,
behalve misschien dat de vermoeidheid zich spoediger deed
gevoelen
Eer wij tot eene beschrijving der hersencentra overgaan,
achten wij het dienstig, in 't kort te herhalen wat wij tot.
hier besproken hebben.
1°. Voor elke zinnelijke waarneming is noodig:
a het zintuig ;
h de zenuw;
c een deel der hersenen („principium sentiendi ipsi nervo').
2°. In de hersenen moeten wij verder afzonderlijke middel-
punten aannemen:
a voor den „algemeenen zin" {sensus communis);
b voor het voorstellingsvermogen {fantasia, zinnelijk ge-
heugen) ;
c voor het schattingsvermogen (aestimativa); en voor het
daarmede verbonden
') Deze taak is aan de witte zenuwdraden der hersenen opgedragen-
Hierover echter later.
") Griesinger, o. c. p. 27.