Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
60
tetreden; op bet gebied namelijk der ,localisatie der hersen-
functies;" daar liggen voetangels en klemmen. De moeielijk-
heden zijn echter meer van practischen dan van theoretischen
aard.
Zooals den lezer bekend zal zijn, verstaat men onder localisa-
tie der hersenfuncties de leer, welke aanneemt, dat er bepaalde
•deelen der hersenen voor bepaalde verrichtingen bestemd zijn:
het eene deel is aan de beweging dienstbaar, het andere dient
voor de verschillende waarnemingen, een derde voor het zin-
nelijk geheugen, het zinnelijk bewustzijn enz. Houden wij in 't
oog, dat er slechts sprake kan zijn van de zinnelijke verrich-
tingen, van de werkingen, die in het levend orgaan plaats
hebben en die, ofschoon zij niet het denken en icillen zelf zijn,
toch de noodzakelijke middelen zijn, die wij bij al ons denken
noodig hebben, dan is er tegen de localisatie volstrekt geen
bezwaar.
De H. Thomas, wiens woorden wij in het begin van dit
hoofdstuk citeerden, is er van overtuigd : „dat een zinnelijk
vermogen de handeling (actus) is van een lichamelijk orgaan,"
m. a. w. dat orgaan en functie steeds bij elkander hooren en
daarom wijst hij ook aan de verschillende innerlijke zinnen
een afzonderlijk deel der hersenen aan en localiseert dus.
In de verhandeling JDe j)Otentiis animae (C. IV) wordt aan
den „algemeenen zin" (sensus communis), waartoe, zooals wij
boven zeiden, ook het zinnelijk bewustzijn behoort, „de eerste
hersenholte, van waar de zenuwen der afzonderlijke organen
uitgaan," aangewezen. Het orgaan „om de zinnelijke beelden te
bewaren {fantasia)' is, volgens den Doctor Angelicus, gelegen
„achter het orgaan van den sensus communis." Voor de
aestimatica dient bij de dieren „het laatste stuk van het
middelste gedeelte der hersenen' en voor de cogitativa bij
^den mensch (vgl. hierboven bl. 50, noot 1) de „middelste
') Posterior pars mediae partis cerebri.