Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
De geopereerde van Bernstein zou, dit geven wij gaarne
toe, door eene schilderij gehoor-hallucinaties kunnen krijgen,,
evengoed als hij die door bloeddrukking in de hersenen kan
opdoen: zijne hersencellen reageeren op de gewone wijze op
een prikkel — hetzij die langs de zenuw komt of door den
bloeddruk veroorzaakt wordt — maar dit blijven hallucinatie»
en zijn geene waarnemingen. Uitdrukkingen als de bovenstaan-
de van Bernstein zijn, dunkt ons, niet best geschikt om de-
wetenschap vooruit te helpen. Het zekere feit, dat wij wer-
kelijk hooren, zien enz., wordt niet verklaard door de eene
of andere verandering eener hersencel, welke verandering wij
zei ven als quasi-waarneming naar buiten zouden projek-
teeren.
Men versta ons echter wel: het ligt niet in onze bedoeling
de noodzakelijkheid der onderscheidene hersendeelen te ont-
kennen ; wij gelooven, dat de verschillende deelen aan bepaal-
de functiën dienstbaar zijn, en wij hopen, dat het nauwgezette
onderzoek tegelijk met de functioneele verschillen ook een onder-
scheid van innerlijken aard aan het licht moge brengen. Wat
meer is, wij zijn van meening, dat St. Thomas volmaakt gelijk
heeft, als hij den overwegenden invloed der hersenen doet
uitkomen: „Ofschoon de hersenen zelf gevoelloos zijn, toch
zijn ze het beginsel van gevoelen voor de zenuw zelve.'
Maar wanneer men uit de waarneming meent te mogen af-
leiden: „de hersencel determineert het orgaan," dan meenen
wij, dat evengoed of even slecht met de waarneming overeen-
komt ide stelling: „het orgaan determineert de hersencel."
de hersenen.
Onze beschouwingen hebben ons thans op een terrein ge-
bracht, dat wij niet dan met de grootste omzichtigheid moeten
') De pot. an. L III: „cerebrum quod, licet de se sit insensibile, est
tamen principium senticndi ipsi nervo."