Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
O O
waarneming zich beweegt, zoo zijn er ook bepaalde verschil-
len noodig om verschillende gewaarwordingen duidelijk van
elkander te kunnen onderscheiden: twee nuancen van een
kleur, twee dicht bij elkander liggende tonen, de dmkking
van twee gewichten op de hand enz. Of echter die verschil-
len aan eene mathematische wet gehoorzamen, staat nog te
bezien*).
Is uiterlijk het zintuig normaal en wordt bet op zijn eigen
voorwerp gericht, dan is de Inlichting, die wij door dat mid-
del krijgen, ook juist. Wij bedriegen ons echter zeer dikwijls,
wanneer wij ten gevolge eener zinnelijke waarneming oordee-
len over die hoedanigheden, welke niet direct door de uiter-
lijke zinnen waargenomen worden of een oordeel uitspre-
ken, dat niet op deze enkele waarneming rust, maar, zonder
dat wij er om denken, van verschillende waarnemingen afhangt
De voorbeelden zijn hier voor het grijpen, en indien wij
') Fechner heeft beproefd den snbjectieven indruk en den objectieven
met elkander te verbinden en geeft als psychophysische wet aan : „De
indruk groeit aan als de logarithmus der prikkeling." Dat wil zeg.
gen b. V.: de logarithmen der getallen 10 en 11 en die van 100 tot 110
verschillen evenveel; het lichtverschil tasschen 10 en 11 en tusschen
100 en 110 kaarsen maakf derhalve denzelfden indruk; het verschil tus-
schen 10 en 11 kilo, die men op de hand zet, wordt hetzelfde gevoeld als
dat tusschen 100 en 110 kilo. Tegen deze wet is van verschillende zijden
protest aangeteekend en zooals wij gelooven, niet ten onrechte. Eer men
kan zeggen: deze indruk is twee maal zoo sterk als die andere, zal
men toch wel eene vaste maat moeten hebben, volgens welke een
indruk = 1 gesteld kan worden en daar zijn we nog verre van af. Een
zekere regelmatigheid in verschijnselen, welke zoo innig aan stoffelijke
organen gebonden zijn als onze waarnemingen, zal ons niet verwonderen,
maar, als het op 't schatten van indrukken aankomt, werken zooveel
persoonlijke factoren mede tot het oordeel, dat men op de uitkomsten
der onderzoekingen weinig aan kan.
3) Summa I, Q. XVII, art. III.
Wat dus niet het eigen voorwerp van één zin is maar tot het «sensi-
bile commune" zooals b. v. beweging, afstand enz. behoort.