Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
Behalve den tastzin, die op druk en temperatuur rea-
geert, hebben we nog in alle lichaamsdeelen zenuwen, welke
in dienst staan van den trouwen wachter, de pijn, waarschu-
wend, als er onraad is. Ten minste moeten we dit voor zeer
waarschijnlijk houden, daar b.v. de meeste innerlijke organen
hoegenaamd geen tastgewaarwordingen kennen, maar wel pijn
kunnen gevoelen. De zenuwen, die hiervoor dienen, mogen dus
wel den naam van gevoelszenuwen dragen maar zijn geene
zintuigzenuwen, wijl ze ons slechts omtrent den persoonlijken
toestand en niet omtrent de buitenwereld inlichten. Of in de
lichaamshuid de zenuwen van den tastzin ook voor de pijn
dienen, is niet met zekerheid bekend
Elk der samenstellende deelen van ieder zintuig nu kan
ontsteld of tijdelijk ontstemd zijn of ook ontbreken, en dan
kan daarvan óf onjuiste waarneming öf totaal gemis van
waarneming het gevolg zijn: kleurenblindheid, toondoofheid,
gemis van reuk, smaak, gevoel enz.
Verder is elk zintuig eene eindige grootheid, en daarom is
het natuurlijk, dat er voor ieder zintuig „grenzen der waar-
neming" bestaan: dat er geluidsgolven kunnen bestaan, die
voor ons geen toon meer zijn, en ethertrillingen, die geen
llchtindruk teweeg brengen. Het spreekwoord „oefening maakt
den meester" is ook op het gebied der zintuigen waar; even-
wel bestaat er voor ieder weer eene grens, buiten dewelke
„de zin, hoewel hij door den zinnelijken indruk niet lijdt, wan-
neer hij door de hem eigene prikkeling wordt aangedaan, toch
schade lijdt in zooverre de verhoudingen van het orgaan
gestoord worden door een te sterken indruk"®).
Zooals er grenzen zijn, binnen welke voor ieder zintuig de
') „Sensns tactas est nnns genere, sed dividitur in muitos sensua
secundum speeiem." Summa I, Q. LXXVIII ad 3uni,
Landois, o. c. p. 955.
S. Thom. De anima, III, art. VII.