Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
„Het derde inwendige zinnelijke vermogen is het schattings-
vermogen (aestimativa). Bij ons is het dienstbaar aan het
verstand, maar het bestaat ook bij het dier. , Want het levend
wezen wordt niet uitsluitend door het zinnelijke aangenaam
of onaangenaam bewogen .... maar zoekt of vlucht somwijlen
iets, omdat het nuttig of schadelijk is, zooals het schaap den
wolf vlucht, niet wijl kleur of gedaante hem tegenstaan, maar
wijl het den vijand van zijn soort in hem erkent. Zoo ook
verzamelt de vogel het stroo, niet omdat dit stroo zijne zin-
nen bekoort, maar omdat het nuttig is voor den nestbouw.
Het is dus noodig een beginsel aan te nemen, dat deze doel-
matigheid waarneemt, en dit moet onderscheiden zijn van
de verbeelding, welke door het zinnelijk beeld in werking
treedt, maar zulke eigenschappen (nuttig, schadelijk enz.)
niet waarneemt. Deze kracht is het „schattingsvermogen"
{aestimativa), het vermogen om eigenschappen op te vatten,
welke buiten het bereik der uiterlijke zinnen vallen'
De laatste „innerlijke zin", die ons nog te bespreken over-
blijft, is het geheugen {memoria), voor zooverre het behoudt
en bewaart, wat de aestimativa als nuttig, schadelijk, aange-
naam enz. heeft leeren kennen Dit vermogen, dat de
dieren de weldaden en beleedigingen doet onthouden en het
gunstig oogenblik tot wraakneming te baat nemen, werkt in
het dierenrijk wederom instinctmatig, en de herinnering ont-
staat plotseling. De mensch daarentegen kan door vergelijken
in den droom b. v. kan plaats hebben, zonder dat wij er niets van
weten; het zelfbewustzijn moet bij elke herinnering mede werkzaam
zijn om ons het beeld te helpen herkennen, dat de verbeelding ons
voor oogen toovert.
') S. Th. De pot. animae.
De ouden noemen slechts dit vermogen memoria; de nieuweren
noemen yehetigen ook het vermogen, hetwelk de voorstellingen, de beel-
den bewaart, en zij gebruiken den naam geheugen dus zoowel voor de
memoria als voor de fantasia.
2