Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
zinnen met elkander in betrekking komen (conjnnguntur"
De tweede innerlgke zin is het Yoorstellingsvermogen {fan-
tasia), een vermogen, dat in werking treedt door het zin-
jielijk beeld, waardoor zoowel iedere zin afzonderlijk als de
algemeene zin werkelijk waarneemt. Maar de fantasia wordt
door dit beeld niet alleen in werking gebracht, zij bewaart
ook het beeld, wanneer het voorwerp afwezig is
Deze zin is noodig: 1®. omdat hij die zinnelijke zaken moet waar-
nemen, welke de afzonderlijke zin niet waarneemt. Want de afzonderlijke
zin neemt den vorm, de beweging eigenlijk niet onmiddellijk (per se)
maar slechts middellijk (per accidens) waar; de algemeene zin heeft
echter tot zijn eigen voorwerp de (zoogenaamde) sensibilia commtinia^.
nl. beweging, rust, grootte, vorm, getal. 2®. De tweede functie van dezen
zin is de verschillende bijzondere zinnelijke hoedanigheden (sensibilia
propria) waar te nemen. "Want een levend wezen kan niet oordeelen,.
dat iets wits ook zoet is of niet, en kan geen onderscheid maken
tusschen de zinsgewaarwordingen der afzonderlijke zinnen, tenzij
er één zin aanwezig zij, die al de afzonderlijke zinsindrukken kent, en
deze is de senstis communis. 3®. De derde functie van dezen zin is het
waarnemen der werking van de overige zintuigen, zooals het geschiedt,
wanneer ik voel, dat ik zie. (S. Thom. De pot. an.)
We hebben hier dus ook het zoogenaamd bewustzijn, de zelfbewuste
waarneming en de „oplettendheid," waarvan, zooals we later zullen zien, de
physiologen spreken.
Wij moeten echter al aanstonds de opmerking maken, dat het geheele
zinnelyke leven zoowel aan den mensch als aan het dier eigen is, met
dit onderscheid, dat het zinnelijke leven bij den mensch dienstbaar is
aan het verstandelijke en dat het leven der dieren zich buiten de grens
van het zinnelijk niet beweegt. Waar dus het dier slechts voclt^ slechts
op zinnelijke wijze gewaarwordt, dat het ziet, hoort enz., is deze gewaar-
wording bij den mensch aanleiding, dat hij ook weet, dat hij waarneemt.
In dien zin kan men bij het dier van zelfgevoel of zelfgewaarwording
spreken ter onderscheiding van het redelijke zelf hexcusizijn van den mensch.
Dit voorstellingsvermogen is tevens de schatkamer van het geheu-
gen voor alle beelden of voorstellingen, die wij langs den weg der vijf
zinnen in ons hebben opgenomen (vgl. S. Thomas: De memoria etremi-
niscentiis\ Het is echter duidelijk, dat om (d. w. z. het menschelijk>-
herinneren zich niet bepaalt tot eene reproductie der voorstelling, welke-