Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
In den loop van haar eerste leerjaar konden wij haar reeds
eenige zedelijke begrippen aan het verstand brengen. Evenals
alle kinderen was zij wel eens ijdel of snoepachtig. Bezochten
dames ons gesticht, dan had zij lust zich op te tooien. Flu-
weel, zijde, kanten maakten haar afgunstig. Een snijjper, die
haar onder de hand viel, werd tot sluier of halsdoek gebruikt.
Om haar van deze font te genezen, is het voldoende geweest haar
te beduiden, dat hare moeder niet zoo gekleed ging en dat
ook zij naar zulke sieraden niet moest verlangen. Om Martha
de snoepachtigheid af te wennen, beteekende men haar dat die-
genen, voor welke zij eerbied had, de zusters, de overste, de
geestelijken, in hunne jeugd dezelfde fout hadden, maar dat
zij door hunne moeder op het kwade daarvan opmerkzaam
waren gemaakt en zich daarop gebeterd hadden. Zulke verma-
ningen maakten diepen indruk en de kleine fouten verdwenen.
Tegen het einde van het tweede jaar meenden wij, dat de
tijd gekomen was om met het godsdienst-onderwijs te begin-
nen. Het kind k'on nog niet lezen of schrijven; de gebaren-
taal was het eenige middel om ons met haar te onderhouden.
In ons onderricht gingen wij van het zichtbare tot het on-
zichtbare over. Om Martha de eerste voorstelling van een hooger
wezen te geven, vestigden wij hare aandacht op de rang-
verschillen binnen de muren van ons gesticht. De dagelijksche
omgang had haar reeds geleerd, dat de zusters hooger staan
dan de leerlingen enz. Ter gelegenheid van het bezoek van
een bisschop, beduidden wij haar, dat deze boven alle perso-
nen geplaatst was, die zij gewend was te vereeren, en dat ver
van hier een opperste bisschop leefde, die aan allen, bisschop-
pen, priesters en leeken, bevelen kan. Van dit oppergezag,
dat aan het arme kind zeer verheven scheen, gingen wij tot
het oppergezag over van God, den schepper en oppersten
gebieder. Alvorens wij haar het mimische woord voor God —
waarvoor wij het teeken der doofstommen kozen —• leerden,,
achtten wij het noodig, dat zij eerst met de hoofdeigenschap-