Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
moet ik dit teeken maken. En werkelijk, wanneer men over
tafel met opzet wachtte met haar brood te geven, bootste de
kleine herhaaldelijk het aansnijden van een brood na.
Op dezelfde wijze ging men voor alle dingen te werk, die
onder het bereik der zinnen vielen. Van het oogenblik af, dat
de blinde doofstomme den sleutel van het systeem kende,
was het genoeg, haar één enkele maal het teeken van iets
voor te maken.
Daarna zijn we tot de bovenzinnelijke zaken overgegaan. Er
was echter eene lange en nauwgezette oplettendheid noodig,
om de verschillende indrukken van het kind te leeren kennen,
ten einde haar terstond het teeken der voorstelling of van het
gevoel te geven, die bij haar opkwamen. Vond men de kleine
in eene opwelling van ongeduld, dan maakte men haar
spoedig het teeken, dat ongeduld voorstelde, en stiet dit
teeken van zich weg. Op die wijze leerde het kind begrij-
pen, dat ongeduld verwijderd moest worden, omdat het kwaad
is. Martha had vriendschap gesloten met eene doofstomme, die
reeds goed onderwezen was en zich met veel ijver aan de op-
voeding van haar speelgenoote wijdde. Dikwijls gaf deze hare
genegenheid te kennen door hare oudere vriendin te omhelzen
of haar de hand te geven.
Om aan de kleine een meer algemeen middel aan de hand
te doen, ten einde de gewaarwordingen harer ziel te vertolken,
legden wij haar handje op haar hart. Zij begreep onze bedoe-
ling, en wanneer zij wilde zeggen, dat zij van iets of van
iemand hield, bedien.de zij zich van dit gebaar. Wat zij niet
gaarne had stiet zij van haar hart af. Zoo gelukte het
langzamerhand aan dit misdeelde kind de gebarentaal der doof-
stommen te leeren; zij bediende zich van die taal met veel
handigheid van 't eerste jaar af.
Het eerste ontluiken van 't verstand werd bij Martha spoe-
dig en zonder merkbaren overgang gevolgd door het ontwaken
van het geweten.