Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
van de zinnen duidelijk. De ondervinding doet ons insgelijks het feit
aan de hand, dat elk voor zich zijn eigen goed, zijn eigen ge-
luk, steeds begeert, dat onze wil zich dus naar iets richt, om-
dat hij daar iets goeds ziet voor ons zeiven. In de keuze van
zijn laatste einddoel, ons eigen goed, is de mensch niet vrij,
zijn wil streeft er naar op noodzakelijke wijze. En toch hebben
wij het bewustzijn onzer eigene vrijheid zoo diep in ons gegrift,
dat geen monisme of determinisme, geene leer van „geboren mis-
dadigers' of „erfelijk belasten" in staat is de woorden : „ ik ben een
vrij man" weg te beitelen of uit te wisschen. Gaarne stemmen
wij daarom in met den H. Thomas, die beweert, dat een ver-
standelijk wezen noodzakelijkerwijze een vrij wezen is. Voor-
eerst, zegt de Doctor Angelicus hebben alle verstandelijke
wezens een wil. Elk wezen streeft naar hetgeen hem goed is
op zijn eigene wijze. Waar alle kennis ontbreekt, is dit streven
een natuurlijk (noodzakelijk) streven; waar slechts zinnelijke
kennis bestaat, is dit streven een zinnelijk begeeren; waar
het verstand heerscht, is dit streven een redelijk streven, m. a. w.
«en wil.
Indien echter dit streven verstandelijk is, dan moet het
-ook vrij zijn. Het verstand is immers niet uit zijnen aard tot
het een of ander beperkt, maar kan zich tot alles uitstrekken,
en dit is dus ook het eigenaardig kenmerk van den wil, dat
hij zich naar alles richten kan. Vrij kan in waarheid slechts-
■diegene zijn, die vrijelijk oordeelt; daarom is er noch bij de
•onbezielde wezens noch bij de dieren sprake van vrijheid; en
men kan van het dier in zekeren zin wel zeggen, dat het
zich vrijelijk beweegt, maar niet, dat het wezenlijk vrij is:
het dier velt geen oordeel. De mensch echter, een oordeelend
-wezen, is daarom ook een vrij willend wezen.
Wel is die vrijheid van willen beperkt tot hetgeen hem
'goed is, maar van nature is die beperking slechts tot het
'J Co„t. Gent. Lib. II, C. XLVII en XLYIII.