Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
35
voorkomen, wanneer wij niet uit alles, wat wij van onszelven
weten, de gevolgtrekking maakten, dat in ons stof en geest tot
één wezen verbonden zijn ; zoodat niet het lichaam en de geest
afzonderlijk gezond of ziek zijn, maar de mensch, die lichaam
en geest tevens is.
Uit die innige vereeniging van stof en geest, waardoor de
mensch tegelijkertijd het hoogste der stoffelijke en het laagste
der geestelijke wezens is, volgt, dat, zoolang de verbinding van
lichaam en ziel blijft bestaan, 's menschen kennis niet alleen eindig
is in hare uitgebreidheid — daar ook zijne ziel een eindig wezen
is — maar ook onvolmaakt is door de wijze, waarop zij verkre-
gen wordt. Wanneer wij slechts onze eigene ondervinding wil-
len raadplegen, zullen wij gereedelijk toestemmen, dat wij, niet
dan door langzame redeneering voortgaande, uit de kennis der
gevolgen eindelijk tot eene kennis der oorzaken komen; terwijl
hoogst zelden de kennis der oorzaak zoo volledig is, dat wij in
de oorzaak het geheele gebied der gevolgen kunnen overzien.
Uit de onvolmaaktheid der kennende natuur spruit de kennis door
redeneering voort; want hetgeen door iets anders gekend wordt
-{b.v. oorzaak door het gevolg) is minder gekend dan hetgene
door zich zelf wordt begrepen '). Daarmede echter is de on-
volmaaktheid van ons weten nog niet ten einde. Daar ons ver-
stand in dit leven aan een voor indrukken vatbaar lichaam
gebonden is, zoo is het voor onzen geest onmogelijk iets
werkelijk te erkennen zonder zich van voorstellingen te bedie-
nen" Eenig nadenken zal ons hier spoedig doen inzien, hoe
juist en waar de leer der Aristotelische wijsbegeerte is.
Ik kan niet tot het denkbeeld goed komen, zonder dat ik in
') „Ex imperfectione intellectualis naturre provenit ratiocinativa cognitio,
nam quod per aliura cognoscitur, minus notum est eo, quod per se
cognoscitur." Summa c. Gent. LI, Q I, C. LVII, 8.
') „Impossibile est intellectnm nostrum, secundum prasentis vit»
statum, quo passibili corpori conjungitur, aliquid intelligere in actu,
nisi convertendo se ad phantasmata." Summa I, Q LXXX, a. VII, c.