Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
felijks zich bevindt — kracht, deugd, geest. God enz. —
moeten ons eveneens de overtuiging geven, dat het ken-
nend beginsel in ons van geestelijken (spiritueelen) aard is.
Tot datzelfde besluit dwingt ons het bewustzijn, dat het
onstoffelijke in de stoffelijke voorwerpen — het goede, het
edele, het schoone — het voorwerp van onzen wil kan zijn.
Tevens weten wij door ons bewustzijn, dat wil en verstand
in ons op het innigst verbonden zijn en in ons eenig ik
zetelen.
Uit die waarneming van hetgeen in ons omgaat en uit het
begi-ip onzer innerlijkste handelingen volgt, dat, wijl het eigen-
lijke kennen en willen geheel en al van onstolfelijken aard is,
ons kennend en willend beginsel, onze ziel, daarvoor ook geen
organen of geen orgaan noodig heeft en zelfs geene organen kan
gebruiken. Het orgaan is aan het „hic et nunc', het oogen-
blikkelijke èn der voorwerpen èn zijner eigene moleculen ge-
bonden — kennis en wil gaan buiten deze grenzen. „De eigen-
lijke verschijnselen van het verstand en van den wil, kunnen,
evenmin als die der gevoeligheid, uit de organisatie der hersenen
afgeleid worden,' zegt Griesinger zeer terecht
En toch voelen wij maar al te zeer, dat ons denken en willen
van ons lichaam afhankelijk is en zien wij in het droevig ver-
schijnsel van den krankzinnigen mensch, dat het licht des ver-
stands is uitgedoofd en dat de wil geen zelfbewust streven
meer bezit. Vanwaar komt dit?
Wij begrijpen, zij het dan ook niet ten volle, dat een geeste-
lijk wezen op zichzelve kan dwalen èn in zijn oordeel èn in
zijn wil, wanneer dat wezen eindig is ; het komt ons niet on-
mogelijk voor, dat een geest op het stof vermag te werken — wij
zijn er door de ervaring aan gewoon, dat het hoogere het lagere
in zijne macht heeft. Maar hoe de stof invloed kan uitoefe-
nen op den geest, dat zou ons geheel en al onverklaarbaar
') Path. u. Therapie der psi/ch. Krankh. (Fransche Tert. p. 7).