Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
zelve afhankelijk zijn, en indien wij uit eenige dier voor ons
goed waarneembare handelingen eene vol doende kennis van den
aard der psyche kunnen verkrijgen, dan zal die kennis ons
zeer te stade komen bij het beoordeelen van andere harer
werkingen, die wij op het eerste gezicht minder begrijpen.
Het samengaan van de aangehaalde bewering met de verkla-
ring, dat de ziel de „samenvatting der functioneele verschijnse-
len'' is, en met de vraag naar het „orgaan der ziel", wettigt
het vermoeden, dat v. Krafft-Ebing de ziel — voor zooverre
een psychiater met haar te doen kan hebben — slechts aan-
ziet als eene functie, eene werking van het zenuwstelsel enz.
(meer bepaald van de hersenen, zooals wij laten zullen zien).
Ook uit een psychiatrisch oogpunt beschouwd, is dit standpunt
onhoudbaar. De arts dient te weten wat er iiira tu qjvaixü
zit; anders loopt hij gevaar van gevolgen voor oorzaken
aan te zien en eene symptomatische behandeling in de plaats
te stellen van eene radikale; en de geneesheer mag de hoogere
bestemming van zijn patiënt niet ignoreeren, om niet in som-
mige ziekten Satan door Belzebuth te verdrijven en eene zware
verantwoording op zich te laden.
Het beginsel, waardoor wij levende menschen zijn, is, zooals
we reeds zeiden een onstoffelijk en geestelijk beginsel; gees-
telijk ; d. w. z. dat onze ziel met het vermogen om te denken
en te willen bedeeld is.
De onstoffelijkheid onzer ziel, wordt door den H. Thomas
bewezen door eene redeneering, welke zoo juist in het kader
der tegenwoordige empirische wetenschappen past, dat wij ons
het genoegen niet kunnen ontzeggen, ze hier met een paar
woorden ter sprake te brengen.
In de Summa contra gentiles heet het:
„Bij geen lichaam wordt de handeling eigenlijk op bet
werkend beginsel uitgeoefend. Want, zooals bewezen is,
') Achter de physische verschijnselen.