Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
het voelt niet en denkt niet; de ziel is geen mensoh: zij is
een geestelijk wezen en kan den indruk van stoifelijke zaken
als zoodanig niet ondergaan. Met het oog op den mensch,
moet men zeggen, dat beide iets onvolkomens of liever iets
■onvolledigs zijn en elkander noodig hebben. De mogelijkheid,
■die in het stof ligt besloten om een mensch te worden, wordt
door de bezieling tot werkelijkheid, en daarom zou men den
mensch kunnen heeten ,,een bezield lichaam" of „eene be-
lichaamde ziel.'
Door die bezieling leeft de geheele mensch, zoowel de
opperhuidcel, die met een voorwerp in aanraking is, als de
zenuw, die in trilling of in beweging komt; zoowel het oog,
dat een lichtindruk opvangt, als de spier, die zich samen-
trekt. De ziel moet dus het heele lichaam bezielen en tevens
^Ik afzonderlijk deel des lichaams, wijl elk deel een levend
deel is der levende eenheid. De ziel is, volgens de uitdruk-
king der ouden: „tota in toto en tota in qualibet parte.'
Alleen door aan deze eenheid van wezen in den mensch vast
ie houden, kan men zoowel de handelingen van den gezond
denkenden mensch als die van den zoogenaamd zielszieken mensch
-eenigszins begrijpen, zooals wij later wenschen aan te toonen.
Voorloopig meenen wij den geduldigen lezer lang genoeg
met „eenheden" te hebben beziggehoudsn.
De tegenwerping van den hypnotischen dualis kunnen wij hier
nog niet ter sprake brengen; voor eene andere objectie is het
•echter hier de plaats.
In den laatsten tijd heeft men gevonden, dat sommige cellen
van het lichaam in groote mate zelfstandig zijn, o. a. de
witte bloedlichaampjes. Deze cellen, welke vrij in de bloed-
vloeistof liggen en met het bloed door het geheele lichaam
worden gestuwd, bezitten eene zekere onafhankelijke beweging,
die wel wat op die der boven beschreven amoeben lijkt maar
veel langzamer is. Ze kunnen kleine korreltjes in zich opne-
men, en Metschnikoff beweert zelfs, dat ze den schadelijken