Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
.geheel andere soort van kennis, de verstandelijke, en het zin-
nelijk begeervermogen is in den mensch onderworpen aan den
redelijken wil.
de .vensch.
Om de eenheid van planten en dieren te betoogen, hebben
wij ons hoofdzakelijk bepaald tot hetgeen de ervaring ons
aangaande die wezens leert, ten einde zooveel mogelijk de
overeenkomst, die er tusschen het vegetatief en sensitief leven
van het dier en dat van den mensch bestaat, buiten beschou-
wing te laten. Toch mogen we dezelfde gevolgtrekkingen uit
dezelfde praeniissen ook voor den mensch maken en in den
mensch eene organische eenheid erkennen.
Van die eenheid zijn we echter veel inniger en vaster overtuigd
dan van de eenheid in welk ander wezen ook, omdat wij van die
eenheid bewust zijn. Dat bewustzijn zegt ons, dat hetzelfde iZ: voelt,
waarneemt, denkt en oordeelt, dat het zich zijne waarnemin-
gen en voorstellingen van jaren geleden herinnert, dat het
kind geweest is en tot jongeling en man is opgegroeid, maar
zonder daarom op te houden hetzelfde ik te zijn. Al mocht
iemand, door allerspitsvondigste redeneeringen, er toe komen,
in zich zeiven eene zeer groote hoeveelheden van ikken en
ikjes te zien, zoodra hij uit zijne bespiegelingen in de werke-
lijkheid terugkeert, spreekt, denkt, handelt hij in het volle bewust-
zijn zijner ééne, ondeelbare ikheid. „Daar is niets, meent
pater Bonniot terecht, wat de mensch niet verdeelt en ver-
brokkelt. Doet hij zulks ook met zijn ik? Ouderdom, ziekte,
ongelukken nemen van het lichaam iets weg; het ik wordt
niet grooter noch kleiner. De mensch, die zegt: ,ik sterf'
kent aan dat ik niet minder werkelijkheid toe, dan hij die
schrijft: ,ik leef." Misschien begrijpt gij, dat gij kunt ophouden
te bestaan, maar zoolang u het leven geschonken is, is het
onmogelijk u voor te stellen, dat gij tot de helft van uw ik