Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
beginsel een vermogen toe te kennen, waarvan wij geene
teekenen bepeuren ').
Indien het gezegde waar is, wat tegenwoordig in de wer-
ken over ontwikkeling tot vervelens toe herhaald wordt:
„natura non facit saltus: de natuur maakt geen sprongen',
dan is het vooral waar in den zin der oude scholastische
wijsbegeerte. „Semper supremum infimi ordinis attingit infimum
supremi: het hoogste wezen der lagere orde raakt het laagste
der hoogere"^). De eenvoudigste plant staat zeer nabij de on-
bezielde stof, het laagst ontwikkelde dier is moeilijk van de
plant te onderscheiden. Bij de hoogere dieren vinden we, in
steeds grootere mate, zinnelijke waarneming en kennis, geheu-
gen, voorstellingsvermogen en zinnelijk oordeel, waardoor de
willekeurige beweging beheerscht en bepaald wordt. Al deze
kennis en vermogens vinden we in den mensch terug, en
op die wijze nadert het hoogst ontwikkelde dier dicht bij
den mensch, die zelf een „infimum supremi' is, den laagsten
stand inneemt onder de wezens van eene hoogere orde. De
mensch immers „denkt en wil', en deze handelingen zijn uit
haren aard onafliankelijk van de stof, zoodat het beginsel,
waarin bij den mensch deze vermogens zetelen, ook buiten de
vereeniging met het stoffelijk lichaam levensvatbaar is, en
daarom van hoogere orde dan de anima semitiva der dieren.
Maar in den mensch is dit beginsel met de stof onafscheidelijk
verbonden, en wel zóó, dat „zelfs het verstandelijk erkennen
vermogens noodig heeft, welke door de lichamelijke organen
werkzaam zijn"
De hoogste kennis, waartoe een dier kan komen, de zinne-
lijke, is bij den mensch de noodzakelijke grondslag voor eene
') Zie de artikelen van Dr. Vermeulen iu Onze Wachter.
S. Thom. Qjiaest. disp. Q. De spirit, creat. et alibi.
») Summa c. gent. L. V. C. LXVIII.