Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
zou ontstaan zijn; wij moeten de oorzaak voor het ontstaan
van het dierlijk leven op aarde niet in de plantenwereld zoe-
ken of in de omstandigheden, waaronder de planten vóór eenige
duizenden of millioenen jaren leefden. Op dit punt moet
zelfs hij, die overigens evolutionist zou willen zijn, het ingrij-
pen van een hoogere, van een scheppende macht aanne-
men
Die Macht was zeker eene verstandelijke, en het is daarom
niet te verwonderen, dat we in de doelmatige inrichting van
het dierlijk organisme en in de doelmatige handelingen der
dieren de werking van een verstand herkennen. Niets is ech-
ter, wat de meening kan wettigen, dat het dierlijk levensbegin-
sel zelf, de anima, die vegetativa en sensibilis te gelijk is, tot
denken, d. i. tot het vormen van algemeene begrippen en tot
het maken van gevolgtrekkingen in staat is
Het geheele dierlijke leven beweegt zich binnen den kring
van het zinnelijke; cibus et venerea; behoud, groei en voort-
planting, is het shibboleth van elk dier; en voor dat alles is
zinnelijke waarneming en kennis, zinnelijk begeervermogen
ruim voldoende: d. w. z. eene kennis, die niet meer bevat
dan het levend orgaan kan leveren, een begeervermogen, dat
slechts naar iets zinnelijks streeft en in de levende organen
zijn zetel heeft; zoodat wij niet gerechtigd zijn aan dat levens-
*) Een andere moeielijkheid in de ontwikkelingstheorie blijft voor ons,
hoe het mogelijk is, dat uit vele één-cellige wezens het eerste veeleellige
dier kon ontstaan.
„Sensus non est cognoscitivus nisi singularium; cognoscit enim
omnis sensitiva potentia per species individuales, quum recipiat species
ab organis corporalibus. Intellectus autem est cognoscitivus universa-
lium." Summa c. gentes, L. II, C. LXVI.
De zin kent slechts de afzonderlyke dingen; elk zinnelyk vermogen
kent immers door middel van beelden, welke uitsluitend aan afzonder-
lijke individuen beantwoorden, omdat zulk vermogen die beelden van de
lichamelijke organen ontvangt fwelke ?lechts individuen voor zich heb-
ben]. Maar het verstand kent het algemeene.