Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
255-
Waarlijk, de mensch is een eenig meesterstuk te midden der
hem omringende natuur, en evenals de bergreus der Alpen de-
besneeuwde kruin hoog boven de omringende heuvelen ver-
heft, schittert de grootheid des menschen uit boven alle schep-
selen, waaraan de stof deel heeft. Schoon van vorm en edel van
gestalte, getuigt het lichaam reeds, dat den mensch de eere-
plaats tusschen de stoffelijke wezens toekomt. Maar de eigen-
lijke brieven van zijn adeldom draagt de mensch in de rede-
lijke en vrijwillende ziel, die het lichaam doet leven. Door de
wonderlijke samenstrengeling van stof en geest wordt in den
mensch de stof in zekere mate deelgenoote van het leven des
geestes, en de afstand, die er bestaat tusschen stof en denken,
wordt in hem zooveel mogelijk verkleind. Zonder den mensch
ware het bestaan der stoffelijke wereld doelloos; de mensch
alleen kan haar kennen op eene wijze, die aan haar stoffelijk
bestaan evenredig is, omdat zijne verstandelijke kennis op de
zinnelijke waarneming berust en de inwerking van stof op stof tot
grondslag heeft. Uit kracht dier kennis is het meesterschap
over de natuur en hare krachten, het bezit van de aarde en
hare schatten, de heerschappij over plant- en dierenleven zijn
eigen onvervreemdbaar recht. Maar hij is niet geschapen om
„gelijk de stomme en redelooze dieren naar zijne voeten te
zien' en geene andere kennis de zijne te noemen dan die der
hem omringende stoffelijke wereld ; ,heft hij zijn hoofd trotsch
ten hemel op', dan is dat een teeken, dat de geest, die hem
bezielt en „in zijn aanschijn blinkt', zich van het stof tot den
Geest bij uitnemendheid, van het schepsel tot den Schepper,
kan verheffen en in den Schepper zoowel den oorsprong kan
erkennen van alles, wat bestaat, als het einddoel, waarheen
alles streeft. Zijn plicht wordt het nu de tolk te zijn der
geheele natuur en den Schepper te danken voor alles, wat Hij
aan hem gedaan heeft, en voor alles, wat Hij om hem gescha-
pen heeft; zijn plicht wordt het tevens den vrijen wil vrijelijk
te buigen voor de wetten, in welke hij den wil des Scheppers