Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
253-
Elkeen scheidt derhalve uit dit leven met een batig saldo ten
goede of met een nadeelig saldo ten kwade, elkeen heeft loon
of straf na dit leven te wachten.
Vraagt men nu, waarin het loon zal bestaan, dan leert ons het
verstand, dat het geluk, wat ons deel zal zijn, met onze natuur
moet overeenstemmen, d. w. z. dat wij gelukkig moeten zijn in
ons verstand en in onzen wil. Het voorwerp van ons verstand
is het ware, de wil streeft naar het goede. In dit leven reeds is
de erkenning van God, als de Waarheid, de verhevenste kennis
en de hoogste voldoening voor den geest, en de neiging van
den wil naar God, als naar de Bron van alle goedheid, de
edelste daad, waarin de wil zich verheugen kan; na dit leven
mogen we dus in eene betere kennis van God en in eene inniger
vereeniging van den wil met God, in kennen en liefhebben,
het ware wezen van ons toekomend geluk zoeken.
Moeilijker is het den aard der straf te bepalen. Evenals wij
«chter den natuurlijken gelukstoestand, zonder ons tot de open-
baring te wenden en zonder van den hovennatuurlijken toestand
te spreken, uit het wezen onzer ziel hebben afgeleid, moeten wij
ook de straf uit het wezen der ziel trachten te verklaren. En
dan dunkt ons, dat een onbevredigd verlangen naar kennis, ge-
paard aan een gedwongen afkeer van hetgeen men als goed
moet erkennen, de zwaarste straf is, welke een kennend en
willend wezen op natuurlijke wijze kan ondergaan.
Verder dan deze gevolgtrekkingen kunnen wij, alleen door
het licht der rede geleid, niet gaan. Slechts dit kunnen wij er
nog bijvoegen. Daar wij loon en straf als menschen en niet als
geesten verdienen, en daar overigens onze ziel voor het lichaam
bestemd is en in de vereeniging met het lichaam tijdens ons leven
hare natuurlijke volmaaktheid bereikt, kunnen wij eene hereeni-
ging van ziel en lichaam, opdat wij als menschen loon en straf
ontvangen, niet van ons voortbestaan na den dood uitsluiten. Ze-
kerheid aangaande die hereeniging geeft ons de rede echter niet.