Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
252-
spreken, omdat wij van het bestaan dier wezens niet op natuur
lijke wijze kennis dragen. Bestaan er zulke geesten, dan is het
denkbaar, dat er mededeelingen mogelijk zijn, die niet hoven-
natuurlijk genoemd kunnen worden, evengoed als het mogelijk
is, dat God zelf de kennis der ziel op natuurlijke wijze vermeer-
dere en verruime. Wijl er echter voor eene abstractie van de
zinnebeelden geen plaats meer is, omdat er geen zinnebeelden meer
bestaan, zal men moeten zeggen, dat zulke mededeelingen door
onmiddellijke inprenting der verstandsbeelden zullen moeten
plaats hebben.
Ziedaar ongeveer alles, wat de redeneering ons aangaande de
kennis der afgescheiden zielen kan leeren, zonder daarbij de
hulp der openbaring in te roepen.
Over den toestand, waarin de ziel zal verkeeren, weten wij,
eveneens door het licht des verstands alleen voorgelicht, dat
die toestand öf gelukkig öf ongelukkig zal zijn, naarmate wij
in dit leven loon of straf verdiend hebben.
Zooals wij in onze beschouwingen over ,de misdaad" uiteen
zetten, heeft de mensch plichten te vervullen jegens God, jegens
zichzelven en jegens zijne medemenschen; hij kan die plichten
kennen door zijn verstand en volgens die kennis moet zijn vrije
wil handelen ; op die wijze kan de mensch loon of straf verdie-
nen. Nu is het wel waar, dat dikwijls gedurende het leven het
goede beloond en het kwade gestraft wordt, maar even dikwijls
gebeurt het, dat goed en kwaad in dit leven niet het verdiende
loon of de rechtvaardige straf ontvangen, daar zoowel de held-
haftige opoffering van het eigen leven als de misdadige dood niet
meer in het leven vergolden kunnen worden. Uit dien hoofde
eischt de rechtvaardigheid Gods, dat loon of straf na dit leven
nog toegekend worden. Wijl echter goed of kwaad in den wil
zetelen, zoo blijft, ook na de ondergane tijdelijke straf, het kwade
voortbestaan, zoolang zich de wil niet ten goede terugwendt, en
wordt niet door het goede vervangen, dan wanneer deze ver-
andering van den wil op voldoende wijze plaats heeft.