Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
251-
ziel datgene in het bijzonder zal kennen, „waartoe zij, óf door
in 't vorig leven verkregen kennis, óf door genegenheid en
natuurlijke neiging, óf eindelijk door Gods beschikking, meer
bepaald is (determinatur)". Zoo zullen wij, om een voorbeeld
te geven, onder het begrip mensch, de menschen in 't alge-
meen kennen, maar tevens die in 't bijzonder, met welke wij
in nadere betrekking hebben gestaan. Op dezelfde wijze zal
ieder uit dit leven een zekeren voorraad kennis zijner omge-
ving en der hem omringende natuur medebrengen in het rijk
der geesten; ontdaan van alle bijzondere omstandigheden, moet
die kennis ongetwijfeld algemeener, maar ook in zekeren zin
nevelachtiger zijn dan het aardsche weten, terwijl wederom
diegene, die op dit gebied meer ontwikkeld geweest is, een
scherper afgeteekend denkbeeld zal bezitten en beter zal weten,
welke bijzondere gevallen onder het algemeene behooren en de
betrekkingen en den samenhang duidelijker zal inzien.
Van geheel anderen aard zal onze zelfkennis zijn. Onze ziel,
ontslagen van de banden des lichaams, zal zich zelve door
onmiddellijke aanschouwing kennen en doorgronden, en- door
die zelfkennis tegelijk komen tot die van de menschelijke ziel
in 't algemeen. Deze zelfkennis zal het deel worden ook van
diegenen, wier verstand tijdens het leven door ziekte of tenge-
volge van een vroegtijdigen dood eene tahiila rasa gebleven is.
Het gevolg van deze zelfkennis zal dan eene betere kennis
van God zijn en een duidelijker inzicht in de betrekking, waarin
de ziel tot God staat, een helderder begrip van wat goed is,
wijl de Bron van alle goed in schitterender licht straalt.
Er blijft derhalve tengevolge der kennis ook gelegenheid te
over voor wilsuitingen.
Wij laten, zooals wij bij herhaling verzekeren, de openbaring
en met haar de bovennatuurlijke orde van zaken geheel buiten
bespreking en kunnen derhalve niet over de mogelijkheid, dat
aan de van 't lichaam gescheiden ziel door andere van haar
verschillende geestelijke wezens kennis medegedeeld wordt.