Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
250-
de rechtvaardigheid van den Schepper, dat hetgeen ons tot
menschen maakt blijft leven na den dood ; eene laatste daad —
eene misdadige of eene hoogverdienstelijke — zou onbeloond
of onbestraft moeten blijven, en dat kan niet zijn. Wij blijven
leven, althans onze ziel blijft voortbestaan.
't Is echter hoogst moeilijk voor hem, die aan deze zijde
van het graf staat, een blik te slaan in het zieleleven aan
gene zijde, wanneer hij bij dien oogslag geen gebruik wil
maken van het licht, hem door de openbaring ontstoken. De
moeilijkheid is vooral groot, omdat ons hier de voorstelling
bijna geheel en al in den steek laat en ons slechts zooverre
ten dienstß staat, als zij voor eene abstracte redeneering vol-
strekt noodzakelijk is. Daar wij geen theologische studie schrij-
ven, kunnen wij van de openbaring geen gebruik maken en
moeten wij ons slechts tot de rede wenden. Wij wenschen
echter niet onze eigene beschouwingen voor te dragen, maar
ons zooveel mogelijk aan die van St. Thomas (üe anima, Art.
XV, seq; Summa I, Q. LXXXIX) te houden.
In de eerste plaats zal de wijze der kennis eene andere zijn
dan zij hier op aarde was. Daar de zintuigen en hersenen ont-
breken, zijn de zinnelijke vermogens der ziel werkeloos, en de
band, die tijdens het leven denkbeeld en zinnebeeld onafschei-
delijk verbond, is niet meer. Er is dus slechts eene kennis door
denkbeelden mogelijk, en die kennis is, naar den aard der
denkbeelden zelve, van algemeenen aard.
De schat van denkbeelden, welken wij gedurende ons leven
door abstractie van de zinnebeelden hebben bijeenvergaard,
blijft ons eigendom en te onzer beschikking na den dood; ons
verstand kan de onderlinge beti-ekkingen, het verband der
dingen, waaraan die denkbeelden beantwoorden, onderzoeken
en beter leeren erkennen. Alhoewel, zooals wij boven deden
opmerken, deze kennis het algemeene en niet het bijzondere
tot voorwerp heeft, meent echter St. Thomas (Summa I, Q.
LXXXIX, art. IV c.), dat de van het lichaam gescheidene