Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
welke zich voortdurend in hunne bestanddeelen vernieuwen,.,
eendrachtig doet samengaan
Het beginsel, waardoor het dier leeft, moet dus zoowel de
vermogens tot groei en voortplanting, als die tot zinnelijke
waarneming bezitten en daarom noemden de ouden dit „anima
sensibilis"; „zinnelijk levensbeginsel": zij gebruikten het woord
„zinnelijk", maar begrepen daaronder toch de vegetatieve
functies. Dit beginsel moet van hoogere orde zijn dan de
„'anima vegetativa" der planten, wijl het een wezen bezielt,
dat voor indrukken vatbaar is en kennis en herinneringsver-
mogen blijkt te bezitten en dat ook — zooals vooral bij de-
hoogere dieren duidelijk is — met een begeervermogen is toe-
gerust en driften kan hebben; evenzoovele dingen, waarvan
bij de plant niets is te bespeuren.
Er is dus niet aan te denken, dat deze „anima sensibilis" langs
den weg der ontwikkeling uit het levensbeginsel der planten
') Dat sommige dieren koloniën vormen, waarbij de afzonderlijke in-
dividuen organisch verbonden blijven, zal wel geen bezwaar zijn tegen
de éénheid. Ernstiger schijnt het bezwaar, dat sommige dieren, die in
verschillende deelen van hun lichaam een volledig stel organen bezitten,,
door deeling vermenigvuldigd kunnen worden, zoodat het is, alsof die
dieren een meervoudig leven bezitten. Zoo kan men van eene zeester
(den gewonen vijfvoet) een arm afsnijden, zonder daardoor aan een van
beide deelen den dood te veroorzaken. Integendeel, beide deelen blijven
in leven : het stuk, dat nog vier armen bezit, brengt een vijfden voort^
die echter kleiner is dan de oorspronkelijke ; de eene afgesneden arm
doet vier nieuwe ontstaan en geeft zoo het aanzijn aan den zdogenaam-
den kometenvorm. Dit voorbeeld is o. i. zeer geschikt om ons te doen
zien, dat wij door deeling niet twee halve wezens hebben voortgebracht
maar wel degelijk twee nieuwe en volledige levensbeginselen hebben
doen ontstaan, waarbij in elk de organoplastische levenskracht het geheel
naar het oorspronkelijke plan weder opbouwt. Hetzelfde gebeurt op
veel grootere schaal in het plantenrijk. Eene uitvoerige philosophische
beschouwing hierover ware hier niet op hare plaats. We laten die dus
achterwege. Ygl. S. Thom. In II sent. Dist. XV; en Qaaest* disp. Q.
spirit, creat.