Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
245-
tot het besluit, dat elk levend organisme sterven moet, van
den anderen kant weten wij of voelen wij het als het ware
instinctmatig, dat onze ziel en ons lichaam voor elkander
geschapen zijn en bij elkander behooren; het sterven, dat aan
de menschelijke natuur in 't algemeen blijkt toe te komen, is
in de hoogste mate met onze persoonlijke wenschen en ver-
langens in strijd. Ieder mensch, die den dood voelt aankomen,
die gewaar wordt, hoe langzamerhand het laatste oogenblik
van zijn levan nadert, vreest den dood, omdat hij den dood
als een kwaad beschouwt ^j.
Neen, wij begrijpen den dood niet; hij is zonder twijfel het
natuurlijk einde van elk levend schepsel op aarde, en toch
schrikt elk mensch er persoonlijk voor terug, en de stem, die
hem zegt: „gij zult eens sterven," klinkt hem in de ooren als
een wanklank in het lied des levens.
Wanneer wij beweren, dat de ervaring ons de sterfelijkheid
leert van elk levend organisme, dan komen wij in tegenspraak
met een nieuwe wetenschappelijke theorie, welke door Weiss-
mann opgesteld is en ook in ons land eenige aanhangers telt.
Ofschoon we vooral de^i medisch tot onderwerp onzer studie
hebben gekozen, wenschen we toch deze theorie, welke ons
wil verklaren, hoe de dood in de wereld is gekomen, met
een enkel woord bespreken. De korte inhoud van Weissmann's
werkje Ueher Leben und Tod is deze: 1°. de eencellige orga-
nismen kennen den natuurlijken dood niet: 2°. de sterfelijk-
heid begint eerst bij de veelcelligen en is 3°. eene verworvene,
voor de soort nuttige eigenschap, welke 4". aan de opvolgende
geslachten der nakomelingen (en dus ook aan den door ont-
') Wij verwijzen naar St. Thomas: Summa Ila llae, QVI; Q. CLXIV,
art. 1, ad 7; Ia Ilae, Q. YjX Q. Lil, art. II, ad 3;opnsc. />« »la/o e. a. pl.
De onsterfelijkheid, of liever het „posse non mori," aan Adam
geschonken, was een donnm ^)rop<efnatnrale, eene gave huiten zijn?
natuur gelegen, niet eene feorfnnatuurlijke gave in den eigenleken zin.
De natuur Leeft de haar toekomende eigenschappen niet verloren.