Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
243-
Op welke wijze het gebruik der rede van de organen der
--zintuigen en van de hersenen afhankelijk is, en hoe dus de
ontwikkeling der rede aan do ontwikkeling der hersenen als
aan eene voorwaarde ,sine qua non" gebonden is, hebben wij in
onze vorige hoofdstukken genoegzaam toegelicht. Ons rest thans
nog eenige woorden te wijden aan het einde van het psycho-
physiologisch leven des menschen, aan den dood.
De dood is de eindpaal, waarheen het leven voortspoedt, en
de eerste schrede op den levensweg is de eerste naar den dood;
die eindpaal wordt bereikt ook dan, wanneer geene ziekte onze
krachten sloopt, geen toeval ons leven verkort, geene kwet-
suur ons einde verhaast; de dood is ons deel, ook dan wanneer
wij van ouderdom sterven. Deze laatste, zoogenaamd natuur-
lijke, dood is zeldzamer dan de dood tengevolge van ziekte
of verwonding, maar een enkele blik om ons heen is voldoende
om ons te overtuigen, dat alle menschen den dood te gemoet
gaan en dat dus de dood een .... zeer natuurlijk verschijnsel
moet zijn. Of wij hem begrijpen?
Zeker weten wij, dat in de ziel de oorzaak van den dood niet
kan liggen. Daar onze ziel niet uit deelen bestaat, kan zij niet
door ontbinding te niet gaan en niet door het afsterven van
het lichaam in baar wezen aangetast worden, en wijl zij hare
eigene werkingen bezit, die niet rechtstreeks van het lichaam
afhangen, is er geen oorzaak, die haar zou doen verdwijnen,
wanneer de werkingen, die zij in en met het lichaam venicht,
onmogelijk worden.
Wij begrijpen dus, dat de oorzaak van den dood in het
lichaam moet liggen, en het kost ons geene moeite om in te
zien, dat door ziekte of tengevolge van verwonding het lichaam
ongeschikt wordt voor de bezieling. Moeilijker echter wordt
ons het begrijpen van den natuurlijken dood. De wetenschap
zal ons hier zeggen, dat met de jaren de samenstelling der
weefsels verandert en dat de anorganische bestanddeelen daarin
toenemen. Dan wordt, door eene gedeeltelijke verharding der