Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
242-
er geen grond om te meenen, dat zij vóór hare vereeniging
met het lichaam een afzonderlijk bestaan hebbe gehad ; hare
schepping en hare vereeniging met het lichaam moeten volstrekt
gelijktijdig zijn
Of de ziel met het lichaam vereenigd wordt op het eigen
oogenblik der bevruchting, zooals tegenwoordig algemeen wordt
aangenomen, dan of de vrucht eerst een zoogenaamd vegeta-
tief en daarna een bloot sensitief leven zou bezitten om door
deze beide levensbeginsels, die het een aan het andere opvol-
gen voor de bezieling door een redelijk beginsel geschikt
gemaakt te worden — eene meening, welke St. Thomas en
de ouderen aankleefden — is eene vraag, waarop de psycho-
physiologie tot heden geen antwoord heeft. Geen ervaring is
er, om ons te leeren, of het physiologisch leven, hetwelk bij
de vereeniging van zaad en eitje ontstaat, gedragen wordt
door een redelijk levensprinciep of niet; en wat in dezen van
den kant zoowel des lichaams als der ziel mogelijk of waar-
schijnlijk is, achten wij ons niet geroepen aan een onderzoek
te onderwerpen.
Zeker is het, dat de mensch van het oogenblik der vereeni-
ging van lichaam en ziel is: een redelijk organisch schep-
sel Gods.
Eene breedere ontwikkeling van hetgeen wij hier in korte woorden
samenvatten, vindt men in St. Thomas, o. a.: Sutyima I, Q. CXYIII, art.
2 en 3; opusc. De anima; Contra gentes, Lib. II, C. LXY; Ihid. C.
LXXXIII en C. LXXXV—VIII; Summa I, Q. XC, art.
Deze beide ontstaan, volgens do meening der scolastici, zonder recht-
streeks en onmiddellijk geschapen te worden. Slechts de redelijke ziel
wordt geschapen.
Dr. Capelimann, die in zijne Pastoral-Medicin (7e Auflage, S. 10) aan
St. Thomas ten laste legt, dat hij 'eene drievoudige rechtstreeksche in-
grijping der scheppende werkzaamheid Gods aanneemt, heeft de meening
van den Engel der school niet juist weergegeven. Uit Summa 1, Q
CXVIII, art. I, ad 4um blijkt duidelijk, in welken zin de woorden, die
Capelimann uit De anima aanhaalt, moeten verstaan worden.