Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
239-
Eene stoommachine, welke damp van 150® gebruikt en
dien tot 17° in den condensator afkoelt, kan hoogstens 31 %
van de energie tot werkelijken arbeid gebruiken. In dit ge-
val is er nog volstrekt niets voor warmteverlies, eigen ver-
warming van de vaste deelen, schadelijke wrijving enz. in rekening
gebracht, want in werkelijkheid leveren de beste machines
slechts een nuttigen arbeid tot een bedrag van 12 a 15 °/o.
Het levend organisme beschikt dus op de zuinigste wijze
over zijnen voorraad energie.
Misschien rijst bij een of ander lezer hier de twijfel, of het
wel juist is aan de eigenschappen der onbezielde stof een
ruimen invloed toe te kennen op de werkingen der bezielde
stof, terwijl toch door de nieuwe „forma substantialis" een
nieuw wezen ontstaat, waarin de deelen, welke dat nieuwe wezen
hebben helpen opbouwen, als zoodanig niet meer aanwezig zijn.
Wij antwoorden hierop, dat het niet noodig is eene „spoliatio
usque ad materiam primam" aan te nemen, d. w. z. aan een
verdwijnen van alle vroegere eigenschappen te gelooven, zoodat
men van de vorige hchamen slechts de „eerste stof," maar
nu met den nieuwen vorm, zoude overhouden.
Zoo iets gebeurt niet, volgens St. Thomas, wanneer stoffen
zich scheikundig met elkander verbinden tot een nieuw lichaam.
„In generatione mixti [en hier is een mixtum perfectum be-
doeld, wat wij door „scheikundige verbinding' uitdrukken]
non fit spoliatio usque ad materiam primam' : bij het ont-
staan eener verbinding (van het koolzuurgas b. v. uit de
verbinding van koolstof met zuurstof) „worden niet de oor-
spronkelijke lichamen van alle eigenschappen beroofd,' en
wel om de eenvoudige, aan de waarneming ontleende reden:
„aliter virtutes simplicium non nianerent in mixto, nunc auten
manent,' d. i. anders zouden de krachten der enkelvoudige licha-
men niet in de verbinding blijven, zooals ze toch werkelijk doen
T>e natura mat. C. 8.