Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
238-
(die, waarbij de machine anders werkte n.l.) houden, öf einde-
lijk met minder kolen de stilstaande machine zoolang warm
houden, als ze anders èn warm was, èn werkte.
Op soortgelijke wijze is 'tmet de arbeidende spier gesteld.
De brandstof zijn hier de in die spier voorhandene eiwitstof-
fen; de door het bloed aangevoerde zuurstof zorgt voor de
verbranding. Een deel dier warmte wordt echter gebruikt om
de spier warm te houden en een deel komt slechts ter beschik-
king van den te verrichten arbeid. Werkt de spier, dan zorgt
het bloed voor den voortdurenden aanvoer zoowel van brand-
stof als van zuurstof: de bloedvaten verwijden zich en de
stofwisseling wordt levendiger — de behoefte aan voedsel en
ademhaling wordt daardoor ook grooter. Rust de spier, dan
kan de warmte uitsluitend dienen voor temperatuursverhoo-
ging of — en dit is, afgezien van vele andere werkingen
welke binnen het lichaam plaats hebben en energie verbruiken,
werkelijk het geval — de normale temperatuur längeren tijd
onderhouden. Tegelijkertijd is de behoefte aan voedsel en
ademhaling niet zoo groot als in 't eerste geval.
Volgens proefnemingen door Pflüger gedaan, kan één gram
stikstof (de hoeveelheid, welke ongeveer in 6 gram eiwit
aanwezig is) een arbeidsvermogen leveren van 7456 kilogram-
meter '), d. w. z. eene kracht groot genoeg om 7456 kilogram
één meter hoog op te heffen. Zooals zijn onderzoek op honden
bewees, kwamen van dien voorraad slechts 48,7 °/o aan den
werkelijk verrichten arbeid ten goede en werden dus 51,3 "/o
aan verwarming enz. verbruikt De energie, waarover een
levend wezen beschikt, schijnt dus ruim voldoende èn voor
het werk, dat het verricht, èn voor de eigen verwarming.
') Hierbij wordt echter niet de stikstof zelve verbrand, maar worden
<le andere elementen, welke met haar scheikundig verbonden zijn,
geoxydeerd.
Volgens Landois, o. c.