Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
weging wordt omgezet; want daarmede is weinig of niets ge-
•zegd en nog minder verklaard, vooral niet het autonomische
■der beweging, in een wezen, dat op den eenen indruk spoedig
reageert en voor den anderen ongevoelig blijft. Uit den aard der
beweging is verder te zien, dat er door dat diertje onderscheid
gemaakt is tusschen iets, wat hem nuttig is, het voedsel, en
iets, wat onverschillig is voor zijn bestaan; de beweging ver-
onderstelt eene zekere kennis. Verklare dit alles op mechanis-
tische wijze wie wil, wij voor ons begrijpen die eenheid in zul-
ke verscheidenheid niet zonder aan te nemen, dat in de amoe-
be een beginsel, eene forma, onafscheidbaar met de stof is
verbonden, en dat op die wijze de stof tot een levend wezen
wordt, dat niet alleen leeft, zooals de planten, maar ook
voor zinsindrukken vatbaar is en zich autonomisch kan be-
wegen
Klimmen we, van deze lage spoi'ten beginnende, de zoölo-
gische ladder op, dan vinden wij weldra naast den tastzin ver-
scheidene andere zintuigen ontwikkeld. Het waarnemingsver-
mogen der dieren wordt veelzijdiger en de waarnemingen
juister, naarmate de verdeeling van arbeid in het organisme
voortschrijdt, en met het toenemen van den omvang der zinne-
lijke kennis wordt ook de beweging volkomener.
Met veel grootere duidelijkheid treedt in de hooger ontwik-
kelde dieren de eenheid te voorschijn. Het is hetzelfde levend
wezen, dat, én door zijne zintuigen waarneemt én zich beweegt én
:zich voedt en voortteelt. Meer nog dan bij de lagere dieren is
het hier noodig één levensbeginsel aan te nemen, dat al die ver-
schillende werkingen, die plaats hebben met behulp van organen.
') De amoebe levert een sprekend bewijs van de waarheid van het
oude gezegde : „Alle andere zinnen hebben hun grondslag in den tast-
zin" S. Th. Summa I, Q, LXXVI. De tastzin, zonder welken de overige
zintuigen ons slechts op zeer onvoldoende wijze zonden inlichten, is
ook de eerste, dien wij in het dierenrijk vinden.