Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
237-
van energie is een vermogen, hetwelk het levende wezen niet
bezit.
Om den lezer zoowel de bron der energie van een levend
wezen als de veranderingen, welke die energie ondergaat, dui-
delijk te maken, bedienen wij ons van de vergelijking met
eene stoommachine. Door het verbranden der steenkolen ver-
dampt het water in den ketel; de waterdamp dringt den zui-
ger van den stoomcylinder vóóruit en achteruit, en de zuiger
beweegt door middel van stangen en hefboomen de deelen
van het stoomtuig. Er wordt arbeid verricht, er heeft eene
verandering in den vorm der energie plaats. Want, terwijl de
stoom, die in den cylinder binnendringt, eene hooge tempera-
tuur bezit, en dus rijk is aan warmte-energie, is de afgewerk-
te stoom van lageren warmtegraad, bezit minder warmte-ener-
gie ; dit verschil is gebruikt om energie voor de bewegende
machinedeelen te leveren, 't is van vorm veranderd. Maar niet
de geheele warmtevoorraad, welke door de verbranding der
kolen beschikbaar werd, werkt, door middel van den water-
damp, op den zuiger; het water, de stoom, de deelen der
machine (om van de ter verbranding noodige lucht niet te
spreken) hebben elk een deel dier warmte-energie voor zich
genomen en daarmee hun voorraad arbeidsvermogen vermeer-
derd, terwijl weder een ander deel aan de omringende lucht
wordt medegedeeld. Zou men dus bepalen, en dat kan men,
hoeveel warmte eene hoeveelheid kolen oplevert en met juist-
heid kunnen nagaan hoeveel van die energie voor verschil-
lende werkingen wordt afgestaan, dan moet men volgens de
leer van het behoud der energie, de som van al die deelen
gelijk vinden aan de totale hoeveelheid,• die men bij het directe
onderzoek der kolen vond. Werkt de stoommachine niet, dan
komt, bij hetzelfde verbruik van kolen, de geheele voorraad
energie aan de verwarming ten goede en men kan óf in den-
zelfden tijd alles op hoogere temperatuur brengen, èf bij lang-
zamer verbranding, alles längeren tijd op dezelfde temperatuur