Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
236-
heeft arbeid verricht; terwijl hij zichzelven verplaatste, heeft
hij 6f snelheid verkregen öf een anderen steen omhoog getild.
De waarde van den verrichten arbeid vinden we dan ook öf
in de snelheid, öf in de vermeerderde energie van den opge-
heven steen terug. Omgekeerd zal een steen, die van 10 tot
20 meter hoogte gebracht wordt, aan arbeidsvermogen een
bedrag van 50 winnen; die winst kan hij niet dan tengevolge
van arbeid, die aan hem besteed wordt, verkrijgen; men moet
hem opheiïen. Den in dit geval aan den steen besteden arbeid
vindt men in de verandering van zijn arbeidsvermogen terug.
Hij kan teruggeven, wat hem geschonken is.
In den zin der voorafgaande beschouwingen moeten wij nu
de kracht bepalen als de oorzaak von de veranderingen der
■energie en, daar het gevolg de maat der oorzaak is, wordt de
kracht gemeten door den arbeid of door de hoeveelheid der
van vorm veranderde energie.
Zeker is het nu, dat elk levend organisme in dezen zin
krachten bezit en dat de mensch over sommige dier krachten
vrijelijk kan beschikken; dat hij b. v. een hamer kan optillen
en weer naar beneden kan slaan of wel diezelfde kracht kan
gebruiken om een steen voort te slingeren, om twee stukken
hout tegen elkaar te wrijven en warmte voort te brengen of
om, door het draaien van de krukas eener electriseermachine,
electriciteit te doen ontstaan.
De vraag, die wij boven stelden, wordt nu deze: heeft er in
die gevallen slechts eene vormverandering plaats der energie,
die in het lichaam reeds aanwezig was, of wordt er nieuwe
energie voortgebracht, geschapen?
Wij gelooven, dat de eerste veronderstelling de ware is;
dat ook de levende stof aan de wetten der stof onderworpen
blijft. Even als het levend wezen voor den opbouw zijner
organen zich slechts bedient van reeds voorradige stof,
evenzeer beschikt het in zijne levensuitingen slechts over
reeds voorhanden energie: het scheppen zoowel van stof als