Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
234-
vorm van energie {kinetische) en, ware er geen wrij vingsweerstand
in de lucht te overwinnen, dan zou de steen op den grond aan-
komen met een voorraad kinetische energie, volkomen gelijk aan
den voorraad potentieele energie, dien hij onderweg had verloren.
Verder, indien èn steen èn bodem volkomen veerkrachtig waren,
zou de steen tot een hoogte opspringen zoo groot als die, waarvan
hij gevallen is, en zich dan weer in denzelfden toestand bevinden
als vóór den val. De kinetische energie, ware, indien men hem
op die hoogte vasthield, weer volkomen in potentieele energie
veranderd. In werkelijkheid heeft de steen bij het vallen den
weerstand der lucht, de wrijving, te overwinnen en een deel
zijner energie moet hij aan dien arbeid besteden — maar die
wrijving doet warmte ontstaan en veroorzaakt wellicht eene ver-
andering in den electrischen toestand zoowel van den steen als
van de luchtdeeltjes; warmte en electriciteit zijn echter beide
weer vormen van energie. Noch de steen, noch de bodem zijn
volmaakt veerkrachtig en mede om deze reden springt de steen
niet zoo hoog op als hij gevallen is — edoch bij den schok
worden, indien de val geen blijvende vormverandering bewerkt,
èn steen èn bodem zooveel te warmer als hij minder hoog
opspringt. Wat aan bewegings-energie verloren schijnt, wordt in
anderen vorm, (warmte-energie —■ hetgeen overigens ook bewe-
gings-energie is) teruggevonden. En wat voor de twee eindpunten
der baan waar is, kan op volkomen dezelfde wijze voor elk punt
der baan gelden; de energie-voorraad van den steen en zijne
omgeving verandert wel van vorm maar niet van waarde. Een
opgewonden veer, die zich ontspant, een volgepompte vergaarbak,
die leeg loopt, zijn voorbeelden van denzelfden aard.
De steen kan ten tweede zóó vallen, dat hij tegelijkertijd
een even zwaren steen omhoog trekt (het gewicht der koord,
waarmede de steenen aan elkaar zijn verbonden, en de wrij-
ving over de katrol worden in de beschouwing verwaarloosd),
't Is waar om dan dit systeem van twee verbonden steenen in
beweging te brengen zal er een klein stootje noodig zijn, maar