Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
223-
Vooraleer dus een zinnelijk wezen zich autonoom beweegt,
moet het: 1". iets waarnemen of zich iets herinneren; 2".
het -nuttige of schadelijke, aangename of onaangename daar-
van opvatten; en 3°. het nu als nuttig of schadelijk opgevatte
begeeren of er af keerig van zijn.
Is dat levend wezen niet met rede bedeeld, dan volgt de
beweging tengevolge van het instinct. Bij den meffsch daar-
entegen, bij wien de zinnelijke opvatting met de redelijke
kennis, en het zinnelijk schattingsvermogen met een redelijk
oordeel verbonden is, volgt de beweging niet noodzakelijk
maar vrijwillig, tenzij, zooals we reeds deden opmerken, de
aandoening van het zinnelijk begeervermogen zoo hevig is,
dat zij voor de vermogens, die wij bij het redelijk denken
Tioodig hebben, geene kracht overlaat.
Voegen we hier nog bij, dat men om vrijwillig eene bewe-
ging te kunnen maken, die beweging zelve ook op een of
andere wijze moet kennen, dan volgt hieruit, dat er willekeu-
rige bewegingen achterwege moeten blijven: 1°. wanneer de
kennis dier beweging verloren is; 2°. wanneer er iets aan
het voorstellingsvermogen hapert: 3". wanneer het begeerver-
mogen werkeloos is; en 4". wanneer de organen ongeschikt zijn.
Ofschoon wij over kennis, voorstellingsvermogen, begeerver-
mogen in de vorige hoofdstukken reeds uitvoerig gesproken
hebben, meenden wij toch den invloed dier vermogens op de
beweging nog te moeten aanstippen, omdat we bij de „loca-
lisatie der beweging" de resultaten onzer vorige onderzoekin-
gen opnieuw noodig zullen hebben.
de bewegingsorganen ').
De onmiddellijke oorzaak der beweging zijn de spieren, die
door hare samentrekking, waarbij ze korter en dikker worden.
') Naar Landois, Lehrbuch der rhysiologie, 1&93 e. a.