Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
218-
Eer men het recht heeft te beweren, dat hebbelijkheden en
misdrijven meer bij genieën dan bij andere menschen voorko-
men, zou men de volgende vragen dienen te beantwoorden:
Hoeveel procent menschen zijn eigenaardig of misdadig?
Hoeveel percent menschen zijn genieën ?
Welke is de kans dat, volgens den gewonen stand van zaken,
misdaad of hebbelijkheid met genie in een en denzelfden per-
soon samentreffen?
Bij de eerste vraag ontbreekt ons de maatstaf om genieën
te meten, bij de tweede de kennis van alle verborgene slecht-
heden — zoodat van eene beantwoording der derde niets kan
terechtkomen.
Het blijft waar: „corruptio optimi pessima', een spreekwoord
dat in onze taal op zeer krasse wijze vertaald wordt — maar
tot dat „groote bederf van uitstekende geesten" werken andere
oorzaken mede, dan eene ziekelijke aandoening der hersenen.
Wie den mensch beschouwt in zijne psycho-physiologische
eenheid, vindt, ook zonder tot het bovennatuurlijke zijne toe-
vlucht te nemen, waarom vele genieën aan grenzenloozen hoog-
moed hebben geleden en waarom andere voor het misbruik
des geestes gestraft worden door de schande der lichaams.
Hoogmoed en ijdelheid heeft ieder op zijne wijze en het is
de plicht van elk, die te onderdrukken, waar ze tegen de
gezonde reden indruischen. Wie echter eigen ware grootheid
bezit en erkent en door een drom van bewonderaars omgeven
wordt, heeft meer kans door den wierookwalm, die hem wordt
toegezwaaid, bedwelmd te worden, dan hij die met nederiger
talenten bedeeld, minder bewonderd en vergood wordt. En wat
de misdrijven betreft, die, volgens het woord des Apostels niet
genoemd moesten worden, is het duidelijk, dat de drift, die daartoe
aanleiding geeft, de machtigste drift misschien, welke de mensch
kent, niet volgens de rechte reden geleid en onderdrukt kan
worden, tenzij die rede hare kracht putte uit de overtuiging,
dat er een God is, welke de uitspattingen verbiedt en de over-