Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
Weliswaar bestaan er slijmzwammen (rayxomycetes) —
waartoe o.. a. het gele slijm behoort, dat men op de run der
broeikasten kan waarnemen — bij welke het protoplasma
gedurende eenigen tijd zich op ongeveer dezelfde wijze als e ene
amoebe voortbeweegt, maar deze beweging houdt spoedig op,
en uit de kiem groeit een bekende slijmzwam ; deze voortbe-
weging schijnt overigens met geene gevoeligheid of voeding
in verband te staan en moet daarom op ééne lijn gesteld
worden met de automatische bewegingen van sommige zwerm-
sporen in het plantenrijk.
Heerscht er nu in het dierenrijk gevoel en beweging, is
het dier vatbaar voor een indruk en reageert het op dien
indruk door een beweging, waaruit blijkt, dat de indruk waar-
genomen is, — dan moet het dier eene eenheid zijn, en het
beginsel dier eenheid moet van hoogere orde zijn dan het
levensbeginsel der planten.
Wijden wij eenige oogenblikken aan de beschouwing van
een dier allerprimitiefste wezentjes, de amoeben, die men orga-
nismen zonder organen zou kunnen noemen, wijl ze uit niets
anders bestaan dan uit slijm, waarin behalve een grootere
celkern niet veel anders dan eene menigte kleine korreltjes
te zien zijn. Die korreltjes zijn in voortdurende beweging, en
de slijm massa strekt zich nu hier dan daar in een dunnen
draad of in een breedere strook vooruit. Nu eens wordt doör
zulk een draad de geheele lichaamsmassa medegesleept, en ver-
plaatst zich het geheele wezentje, dan weder wordt dit zoo-
genaamd schijnvoetje (pseudopodium) in het lichaam terug-
getrokken. Stoot bij die beweging het schijnvoetje op de
eene of andere eetbare, of liever voor dat diertje ver-
teerbare, stof -- eene kiezelalge (diatomee) of zoo iets —
dan wordt deze buit .=poedig door eene voldoende hoeveel-
heid sareode omringd; iets wat men niet waarneemt, wanneer
't een of ander niet eetbaar stofje aan onze amoebe in den
weg komt. Laat men deze klompjes levend slijm over eene