Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
217-
zijn — dat vele, zeer vele menschen een of andere eigenaar-
digheid bezitten en dat dus uit dien hoofde alleen de kans, dat
vele genieën er eveneens mede bedeeld zullen zijn, groot ge-
noeg is om alle gedachte aan bijzondere epileptoïdische oor-
zaken dier eigenheden uit te sluiten. Men kan toch niet het
.geheele menschdom epileptisch verklaren, 't Is verder geen
wonder, dat de hebbelijkheden van iemand, die door zijn genie
de aandacht tot zich trekt veel beter bekend worden, dan die
van een gewoon man, welke niet zoo in de kijk loopt.
Enkele dier eigenaardigheden hangen min of meer recht-
■streeks met het genie samen. Zoo b. v. : de verstrooidheid,
welke daaraan te wijten is, dat de kracht des geestes geheel
■en al op één onderwerp gericht is, — het verwaarloozen der
conventioneele vormen, welke hem, die met iets groots bezig
is, klein en nietig voorkomen, — de vasthoudendheid aan
eigen meening, ook zonder dat hoogmoed of ijdelheid in het
spel komen, wanneer nl. de waarheid, welke de geniaal aange-
legde mensch als bij intuïtie ziet, door anderen niet zoo ge-
reedelijk wordt aangenomen. Nu is 't wel waar, dat ook an-
deren verstrooid, onbeleefd of koppig kunnen zijn, maar terwijl
een gewoon mensch door zijne omgeving niet ontzien wordt
en zijne eigenaardigheden niet geduld worden, vindt het genie
bewonderaars, die zijne fouten niet slechts dulden, maar zelfs
prijzen en naiipen.
Aan dezelfde gebreken als de eerste, lijdt ook de volgende
stelling:
„Vele genieën hebben slechte dingen gedaan". Evenals alle
andere menschen hebben de genieën met den drievoudigen
vijand te strijden: hebzucht, zinnelijkheid, hoogmoed en is het
de u'il, welke in dien kamp overwint of zich gewonnen geeft.
Zooals de hebbelijkheden der genieën meer in 't oog vallen
dan die der gewone stervelingen, zoo zullen eveneens hunne
misdrijven minder aan de aandacht ontsnappen, dan die van
menschen, welke niet zoozeer op den kandelaar geplaatst zijn.