Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
216-
gemeen talent maar omdat ze zich onderscheiden door zon-
derlinge eigenaardigheden. Wanneer Shelley zich niet nu en
dan voor het vuur op den grond had neergelegd en Dickens
niet somtijds in gezelschap van de (denkbeeldige) personen
zijner romans nachtelijke zwerftochten door Londen had ge-
daan, zouden beide schrijvers wellicht niet onder de genieën
gerangschikt zijn. De liefhebberij van Swift, die in zijne brie-
ven aan Stella vóór en tusschen de woorden allerlei letters
inschuift — eene kunst van welke de jongens bij het uitvin-
den van geheimschriften gebruik maken — is niet voldoende
om van een groot talent, zooals Swift er buiten kijf een was,
een genie te maken, evenmin als pater Sgambari „een weten-
schappelijk man en schrijver van vele boeken' in een werk,
hetwelk over genieën handelt, eene plaats verdient, al had hij
de overtuiging, dat hij tot kardinaal bevorderd was en kon
men hem die dwaze meening niet uit het hoofd praten.
Niet alleen zijn Lombroso en Kurella erg kwistig in het
uitdeelen van den eeretitel „genie" maar zij overschatten tevens
de waarde van de „eigenaardigheden", welke aan genieën eigen
zijn. Een musicus, die in bed componeert, Bossuet die liefst
in eene koude kamer gaat zitten schrijven, Bourdaloue die
een deuntje op de viool krast, alvorens hij aan 't werk gaat,
kunnen toch om zulke nietigheden niet als bewijzen voor de
ontaardings-theorie aangehaald worden. Vader Haydn moet
het zich zelfs laten welgevallen, dat men hem om het bidden
van een tiendje aan zijn rozenkrans ten einde de muzikale
inspiratie te ki'ijgen, tot een epileptoide stempelt en de goede
heilige Franciscus is zeer onder verdenking van epilepsie, omdat
hij een asceet was.
Wat Lombroso hier zoowel als in zijne andere werken ver-
geet, is de vergelijking tusschen eene bepaalde klasse van men-
schen en al de overige.
Zulk vergelijkend onderzoek zou hem hier leeren — en ieder,
die zijne eigen omgeving wil, gadeslaan zal 't met ons eens