Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
213-
StrafDaar wij in de misdaad een vergrijp zien tegen
eene wet, een vergrijp, wetens en willens gepleegd, kunnen
wij niet anders dan eischen, dat het vergrijp gestraft worde
in den waren zin des woords. Voor zooverre de misdaad een
zonde is tegen de voorschriften van Gods wet, heeft de eeu-
wige rechter zich oordeel en straf voorbehouden, maar voor
zooverre de wereldlijke macht de misdrijven moet verbieden,
omdat zij den plicht heeft, voor de instandhouding der door
God gewilde orde en voor de eerbiediging van het recht zorg
te dragen, heeft zij tevens èn recht èn plicht de schending
dier orde te oordeelen en te straffen. Dat recht van straffen
put zij uit dezelfde bron, waaruit haar gezag voortvloeit;
zij is de plaatsvervanger van den oppersten Heer.
De wraak voor de geschonden rechtvaardigheid is het eerste
en het voornaamste doel van elke straf. Verbetering van den
gestrafte en heilzame afschrik bij anderen zijn mede het doel
der straf, maar kunnen het hoofddoel niet zijn. Daarom kun-
nen wij niet wenschen, dat de gevangenis tot eene ziekenzaal
worde, of tot een oord, waar men boeven bewaakt, opdat zij
de anderen niet hinderen, maar waar voor 't overige de mis-
dadiger 't beter heeft dan de soldaat, die vóór het gebouw
op post staat. Daarom zijn wij ook van meening, dat voor
de grootste misdrijven het verlies van het hoogste goed op
aarde, het verlies van het leven n.l., als straf mag opgelegd
worden.
') Wij herhalen hier slechts de conclusie, 'welke wij aan het slot van
«en paar artikelen in De Tijd (11 Juni 1891) neerschreven.