Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
212-
positie; hij geniet de achting en het vertrouwen zijner stad-
genooten, die gelukkigerwijze met zijne min-eervolle afkomst
onbekend zijn. Hij is, in één woord, zoowel door eerlijkheid
als door verstand en door beschaving die achting ten volle
waardig.
Kent ge de oorzaak van zulke vreemdsoortige uitzondering
in deze ontaarde familie? We gaan ze u mededeelen.
Deze vierde jongen kwam ter wereld gedurende de gevan-
genschap zijns vaders. Ten gevolge van het vagebonden-leven
der broeders en de zware zi,ekte der moeder heerschte de droe-
vigste ellende in het armzalig verblijf van den veroordeelde.
Maar door dezen uitersten nood — eene stervende moeder
en een pasgeboren kind zonder voedsel — werd het hart van
een edelmoedig priester bewogen. Als een waar volgeling van
Christus zorgde deze voor het ongelukkige kind ; onttrok het
aan zijn misdadige omgeving, gaf het ter verpleging aan eene-
gezonde min en deed het later door brave en verstandige
meesters, zoowel naar geest als naar hart, onderwijzen en op-
voeden. Hij zorgde er voor, dat de opvoeding in een ver verwij-
derd land gebeurde, opdat zijn beschermeling later niet zou
weten, welk land hem zag geboren worden."
Nc.ast dit voorbeeld hetwelk de opleiding van een kind be-
treft, ontbreken ook die voorbeelden niet, welke bewijzen, dat
zelfs oude en in de misdaad als verharde boosdoeners tot in-
keer en tot beterschap kunnen komen.
Geen opvoeding kan echter den vrijen wil des menschen aan
banden leggen; daarom is 't niet te verwonderen, dat de beste-
en zorgvuldigste leiding zoowel van geboren-misdadigers als
van geboren-niet-misdadigers niet onfeilbaar zeker met goeden
uitslag bekroond wordt. Door den vrijen wil kan eveneens op
gevorderden leeftijd de mensch van het goede tot het kwade over-
gaan en omgekeerd al blijft het waarschijnlijk, dat „hij niet van
den weg zal afwijken, dien hij in zijne jeugd heeft ingeslagen."'