Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
■210
heid der beterschap wordt door de feitelijke beterschap van
Telen, die volgens alle regels der moderne criminalogie als
onverbeterlijk moesten gelden, voldoende bevestigd.
Er is gelukkig voor dien onverbeterlijke nog geen plaats
in de wetenschap en die plaats zal er overigens nimmer
komen.
't Is omdat wij deze overtuiging huldigen, dat wij ten volle
met alle pogingen instemmen, welke de verbetering van den
misdadiger trachten te bewerken of de misdaden te voorkomen.
De lezing van het bekende werk van Max. Ducamp : La Charité
privée a Paris is uiterst geschikt om ons te overtuigen, dat
er op dit gebied veel gedaan wordt en veel bereikt kan wor-
den. Intusschen zijn wij zoo vrij te meenen, dat er noch
opvoeding ten goede, noch verbetering mogelijk is zonderden
positief godsdienstigen grondslag. Er is een alziend, oneindig,
persoonlijk opperwezen, dat beloont en straft, noodig, om den
wil van den mensch in toom te houden; zoo zeer noodig, dat
,si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer".
Zoo begrijpt het de verdienstelijke advocaat Bartolo Longo,
die in Valle di Pompei een opvoedingsgesticht voor de kinde-
ren der gevangenen heeft opgericht.
,Het veld, waarop ik mij beweeg — aldus in zijne redevoe-
ring van den 27sten Mei d. j. — is dat der liefde. . . .
De menschen van elke godsdienstige overtuiging en van elke
politieke kleur stemmen liierin overeen, dat zij der menschheid
goed willen doen. Maar als het op handelen aankomt, is het alleen
de liefde van Christus, welke ons zoozeer versterkt, dat men zich
om Godswil opoifert..... Christus is dus mijn leermeester,
mijn gids, mijn weg, mijne wetenschap en mijne waar-
heid. Welnu Christus heeft medelijden gehad met de kinderen
en gezegd: „laat de kleinen tot mij komen". En toen Hij ze
opnam, gelooft het mij, maakte Hij geen onderscheid tusschen
') Zie de courant „Yalle di l'ompeï" van den 27 üct. eu v.v.