Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
209-
drift den vrijen teugel viert en daardoor de lichamelijke ver-
anderingen, welke bij de werking der driften behooren, her-
haaldelijk in zich zeiven veroorzaakt, moet daarvan op den
duur een of ander spoor bijbehouden. Nu gelooven wij wel
niet, dat daardoor zijn oor langer, of zijn kaak zwaarder, of
zijn haren sluiker zullen worden, maar zijne gelaatstrekken, zijn
oogopslag, zijne geheele houding zullen den weerslag zijner
driften gevoelen. Eene vergelijkende portretstudie, niet van
verschillende misdadigers, maar van één persoon op verschillende,
tijden zoude, dunkt ons, zeer interessante uitkomsten leveren.
Voor onfeilbaar houden wij deze teekenen in geenen deele,
daar de meeste physiognomische veranderingen evenzeer door
ziekten als door misdaad kunnen ontstaan. Men zou, als men
den misdadiger als zoodanig kende, kunnen zeggen: ,men kan
't hem wel aanzien', maar 't zou onwetenschappelijk zijn te
beweren: „die man is een dief, omdat hij er zoo uitziet".
Tengevolge der herhaalde handeling wordt de misdaad zoo
zeer tot gewoonte, dat men In de gewone spreektaal den mensch
met recht een onverbeterlijken booswicht noemt. Men wil daar-
mee zeggen, dat hij zich niet dan met groote of met de grootste
moeite kan beteren en zich waarschijnlijk, volgens de ervaring
aan andere misdadigers opgedaan, niet zal verbeteren. Wanneer
echter de ci'iminalistische wetenschap het woord , onverbeter-
lijk" in den striktsten zin gebruikt, dan komt zij zoodoende
in strijd met haar eigene beginselen. Want de wetenschap,
welke alles aan de organisatie toeschrijft, heeft die organisatie,
welke misdaden voortbrengt, nog niet gevonden en mag ze
dus ook niet ongeneeslijk of onverbeterlijk noemen en de the-
orie, welke meer kracht aan de invloeden der omgeving enz.
toekent, mag niet a priori de invloeden ten goede als krach-
teloos beschouwen. Zoolang er leven is bestaat de mogelijkheid,
dat de misdadiger tot inkeer kome en zich betere ; dit volgt uit
het eigen karakter van den wil, hetwelk, zooals wij vroeger reeds
aantoonden, de wet der noodzaak niet kent; en de mogelijk-
14