Boekgegevens
Titel: De mensch: eene psycho-physiologische studie
Auteur: Keuller, J.M.L.
Uitgave: Leiden: J.W. van Leeuwen, 1895
De hoofdstukken van dit boek zijn eerder artikelsgewijs in "de Katholiek" verschenen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-509
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203379
Onderwerp: Psychologie: psychofysiologie
Trefwoord: Gedrag, Psychofysiologie
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De mensch: eene psycho-physiologische studie
Vorige scan Volgende scanScanned page
207-
gendeel van hetgeen men er uit wil halen. Hij kan het ge-
weten niet ,de stomme' noemen, tenzij hij wete, dat het heeft
gesproken of moest spreken — en hoe komt hij aan die kennis?
In een vorig hoofdstuk toonden wij aan, dat de driften
bij de menschelijke natuur behooren en uit haren aard onver-
schillig zijn ; zij worden slechts goed of kwaad, wanneer ze
zich op een geboden of verboden voorwerp richten. Voegen
wij bij de daar ter plaatse genoemde driften, die in het
lichaam zetelen, nog eene andere neiging, welke meer aan den
geest eigen is, de hoovaardij namelijk, dan hebben we de
bronnen genoemd, waaruit alle misdaden voortvloeien. Er kan
bij de verschillende menschen een verschil van hevigheid
bestaan, een plus of minus, maar uit den aard der zaak zal
geen dier neigingen, welke tot de natuur behooren — tenzij
bij zeer groote uitzondering — bij een der menschen ontbreken.
Voorbeeld, omgeving, opvoeding kunnen de neigingen ten
goede of ten kwade leiden; de omstandigheden kunnen den
wil eene keuze aanwijzen ; de oorzaak der daad blijft echter
bij den wil.
Ook op 't uitsluitend gebied van den wil gelooven wij, dat
het woord der ouden waar is, „nemo fit repente pessimus:
niemand wordt op eens zeer slecht'. Kleine fouten banen den
weg tot groote; men wenscht b. v. — om op 't gebied van
den wil te blijven — iemand geen groot kwaad dan wan-
neer men den haat of den afkeer in het hart heeft laten
wortel schieten en groeien.
Veel meer is het echter waar voor de misdadige handeling
naar buiten. „Er is heel wat gepasseerd in eene normale men-
schenziel, wanneer hij voor 't eerst de hand aan 't leven van
een ander zal slaan' zegt Dr. Jelgersma en wij gelooven
't met hem, hoewel niet geheel en al in denzelfden zin. Er is
Physiologie der driften.
De beoefening der crimineele anthropologie, bl. 14.